ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
เขตการปกครอง
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
งานกิจการสภา
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล (2559 - 2561)
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (2562 - 2564)
งานนิติกร
งานแผนและงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
แผนเส้นนทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
การดำเนินงานบริหารงานบุคคล ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเงินและบัญชี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งบทดลอง
งานพัฒนาชุมชน
เอกสารเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตืมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างหลักวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
งานเลือกตั้ง
เอกสารดาวน์โหลดงานเลือกตั้ง
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.081-8816992
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 154 คน
สถิติเดือนนี้ 7160 คน
สถิติปีนี้ 81598 คน
สถิติทั้งหมด 509721 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 

   
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564 <31 พ.ค. 64>

กองการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2564

เพื่อจัดฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

 ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ครั้งแรก ประจำปี 2564 <12 พ.ค. 64> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 <26 เม.ย. 64> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <24 เม.ย. 64> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว <31 มี.ค. 64>

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธี และงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันพุธ ที่ 31  มีนาคม  2564  ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการอุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2564 <23 ก.พ. 64>

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
กองการศึกษา เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2564
เพื่อให้ประเพณีและวัฒนธรรมคงอยู่ตลอดไปเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นจากคนแก่สู่คนรุ่นใหม่
กิจกรรม มีดังนี้
- ดอกไม้จันทน์
- ดอไม้ผ้าใยบัว
- ดอกกุหลาบจากใบเตย
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ชั้น 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาสีสานสายใยโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง1 <17 ก.พ. 64>

กองการศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาสีสานสานใยโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 ประจำปี 2564

เพื่อให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก แสดงความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนทำให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะและคัดเลือนักกีฬาของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

งานจัดเก็บออกพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะชของประชาชนในพื้นที่ <04 ก.พ. 64> 
 
 
 
 
 


 
 

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) <04 ก.พ. 64> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง <27 พ.ย. 63> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  


 
 
 
Copyright © 2011-2021 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com