ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
เขตการปกครอง
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
งานกิจการสภา
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล (2559 - 2561)
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (2562 - 2564)
งานนิติกร
งานแผนและงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
แผนเส้นนทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
การดำเนินงานบริหารงานบุคคล ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเงินและบัญชี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งบทดลอง
งานพัฒนาชุมชน
เอกสารเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตืมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างหลักวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
งานเลือกตั้ง
เอกสารดาวน์โหลดงานเลือกตั้ง
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.081-8816992
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 26 คน
สถิติวันนี้ 46 คน
สถิติเดือนนี้ 7052 คน
สถิติปีนี้ 81490 คน
สถิติทั้งหมด 509613 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 

   
 
 

ลงพื้นที่ ส่งหนังสือประกาศจังหวัดเชียงราย <15 เม.ย. 63>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ลงพื้นที่นำหนังสือประกาศจังหวัดเชียงราย
ขยายเวลาห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในจังหวัดเชียงรายไปถึงสิ้นเดือนเมษา ให้แก่ร้านค้าที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง และขอความร่วมมือ กำนัน,ผญบ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหอกระจายข่าวหมู่บ้าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

คณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง1 ตรวจเยี่ยมเด็กนักเรียน <10 เม.ย. 63>

คณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 ได้นำแบบฝึกหัดสำหรับการเรียนออนไลน์และใบเกรดประจำปีการศึกษา 2562 มอบให้เด็กนักเรียน พร้อมนมสำหรับดื่มในช่วงปิดเทอม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ส่งนมสำหรับดื่มในช่วงปิดเทอม <10 เม.ย. 63> 
 
 
 


 
 

ดำเนินการตีเส้นจราจร <09 เม.ย. 63>

งานป้องกันสาธารณภัยฯ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการตีเส้นจราจร เพื่อชะลอความเร็วบนท้องถนน ในหมู่บ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที่ 5 ซอย 22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ดำเนินการล้างถนนตามจุดคัดกรองของแต่ละหมู่บ้าน <09 เม.ย. 63>

งานป้องกันสาธารณภัย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการล้างถนน ตามจุดคัดกรองของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อทำความสะอาดบนท้องถนน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ดำเนินการรื้อถอนโครงเหล็กและแก้ไขหลังคาด้านหลังตลาดสด <08 เม.ย. 63>

กองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการรื้อถอนโครงเหล็กและแก้ไขหลังคาด้านหลังตลาดสดเทศบาลเจดีย์หลวง เพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดความสะอาด และสะดวกในการเข้ามาซื้อขายสินค้าที่มีคุณภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ดำเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ <08 เม.ย. 63>

งานป้องกันสาธารณภัยฯ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ซอยหลังตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ตรวจติดตามร้านอาหารสถานประกอบการในการดำเนินการโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 <08 เม.ย. 63>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตรวจติดตามร้านอาหารสถานประกอบการในการดำเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่6/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม2563 หลังจากการส่งคำสั่งให้ทุกร้านแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม2563...
วันนี้ตรวจสี่ร้าน พบว่าร้านค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากๆค่ะ..ต้องขอบคุณอย่างสูงที่ท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรค..
ร้านอาหารต้องดำเนินการดังนี้
1.คัดกรองคนเข้าร้าน
2.เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ พนักเก้าอี้ ขวดน้ำปลา ฝาปิดเครื่องปรุง ...
3.คนในร้านผู้ขายผู้ปรุงผู้เสริฟและคนซื้อต้องใส่หน้ากากอนามัย
4.จัดให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลอัลกอฮอล์ก่อนเข้าร้าน
5.จัดที่นั่งให้เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1เมตร
6.ให้ควบคุมคนในร้านและที่รอนอกร้านไม่ให้แออัด ใกล้ชิดกันน้อยกว่า 1เมตร

 
 
 
 
 
 


 
 

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) <07 เม.ย. 63>

พนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามจุดคัดกรองต่างๆ ของหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <07 เม.ย. 63>

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)  จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 27 เมษายน 2563 ณ สำนักงานปลัด ชั้น 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  


 
 
 
Copyright © 2011-2021 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com