Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานอำนวยการ
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาล (2559 - 2561)
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (2562 - 2564)
งานนิติกร
งานแผนและงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ
งานบริหารงานบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนเส้นนทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
KM การจัดการความรู้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
งานการเงินและบัญชี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบทดลอง
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งานพัฒนาชุมชน
เอกสารเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฎิบัติ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 122 คน
สถิติเดือนนี้ 8267 คน
สถิติปีนี้ 8267 คน
สถิติทั้งหมด 436390 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 

   
 
 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <07 เม.ย. 63>

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)  จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 27 เมษายน 2563 ณ สำนักงานปลัด ชั้น 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

จุดคัดกรอง ตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <01 เม.ย. 63>

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการตั้งจุดคัดกรอง ให้แก่แม่ค้าในตลาดสด และผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการในตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ผู้จะเข้ามาในตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ควรปฏิบัติทำตามดังนี้
1. ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
2. ต้องล้างมือก่อนเข้าตลาด
3. คนมีอาการไข้ห้ามเข้า เด็ดขาด
4. ต้องเข้าอุโมงค์พ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าตลาด ทุกครั้ง
ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ) <01 เม.ย. 63>

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)

ครูผู้ช่วยสอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 - 20 เมษายน 2563 ณ ห้องกองการศึกษา ชั้น 2 
 
 
 
 
 


 
 

จุดตรวจ คัดกรองก่อนเข้าหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <30 มี.ค. 63>

วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการปิดถนน เพื่อตั้งจุดตรวจ คัดกรอง ก่อนเข้าหมู่บ้าน ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง #ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน เข้าใจถึงความจำเป็นในการปิดถนน และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน
ตรวจวัดอุณหภูมิ จุดคัดกรอง
ล้างมือทุกครั้ง เมื่อสัมผัสสิ่งต่างๆ
เส้นทางการเข้า - ออก หมู่บ้าน มีดังนี้
1.หมู่บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 4
- เข้า - ออก ซอย 9,12 และ 13
2.หมู่บ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที่ 5
- เข้า - ออก ซอย 22
3.หมู่บ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที่ 8
- เข้า - ออก ซอย 21
4.หมู่บ้านสันธาตุ หมู่ที่ 10
- เข้า - ออก ซอย 29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

จุดคัดกรอง เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <30 มี.ค. 63>

ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ตั้งจุดคัดกรอง ให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการสถานที่ราชการ เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ขั้นตอน มีดังนี้
1.เข้า - ออก ด้านหน้าอาคารเท่านั้น
2.ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าสำนักงานทุกครั้ง
3.ต้องล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ
4.สอบถามข้อมูล
5.ตรวจวัดอุณหภูมิ จุดคัดกรอง
กรณี ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือมีไข้เกิน 37.5 องศา ให้มาติดต่อราชการวันหลัง หรือ นั่งรอนอกอาคาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่ต้องการติดต่อข้อมูล ลงมาใช้บริการนอกอาคารเท่านั้น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <25 มี.ค. 63>

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ให้ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดพร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงและฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID-19)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ประชาสัมพันธ์ งดใช้บริการห้องฟิตเนสชั่วคราว <25 มี.ค. 63>

 
 

ซ่อมแซมและต่อเติมข้างบ้าน กันแดด กันฝนสาด <24 มี.ค. 63>

งานป้องกันสาธารณภัย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการซ่อมแซมและต่อเติมข้างบ้าน กันแดด กันฝนสาด
ให้แก่ นางมะลิซ้อน กันทะปัน ผู้สูงอายุและพิการหู (ซึ่งพักอาศัยอยู่คนเดียว) บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 3 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ตรวจเยี่ยมร้านค้า ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <24 มี.ค. 63>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้ตรวจเยี่ยมร้านค้า, ร้านเสริมสวย, ร้านคลีนิกสัตว์ และโรงแรม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
เพื่อทำความเข้าใจ มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ตัดผ้า เพื่อเตรียมทำหน้ากากอนามัย <24 มี.ค. 63>

พนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการตัดผ้า เพื่อเตรียมทำหน้ากากอนามัย ให้แก่พี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  


 
 
 
Copyright © 2011-2021 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com