ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง                               พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ                               เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
 ข้อมูลเทศบาล

นายแจ๊ก ธิสงค์

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.081-8816992

msgสายตรงนายก

นางสาวสรวีย์ คำฟู - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <br>โทร  083-8672227

นางสาวสรวีย์ คำฟู

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
โทร 083-8672227


informationการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 การให้โอนพนักงานครูเทศบาล ราย นายเอกนรินทร์ ทิพย์อุโมงค์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 269 KB. 111
2 การรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาเป็นพนักงานเทศบาล ราย นางสาวน้ำฝน ไชยทัศ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 173 KB. 96
3 การให้โอนพนักงานเทศบาล ราย นายบุญญพันธ์ พุทธโชตอนันต์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 206 KB. 98
4 การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 82 KB. 86
5 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 105 KB. 94
6 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 91 KB. 91
7 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 570 KB. 92
8 การจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างใหม่) 271 KB. 90
9 การเลื่อนวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล ราย นางสุชาติ ดวงสนิท 351 KB. 728
10 การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 157 KB. 91
11 การให้โอนพนักงานเทศบาลราย นางรพีพรรณ สุวรรณเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 242 KB. 95
12 การรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาเป็นพนักงานเทศบาล ราย นางชรินทิพย์ ทิพย์จักร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 209 KB. 90
13 การให้โอนพนักงานเทศบาลราย นางสาวภาณิญนุช ธิสาร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 211 KB. 90
14 การแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 249 KB. 105
15 การแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป (กรณีต่อสัญญาจ้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 332 KB. 263
16 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 368 KB. 137


แชร์หน้านี้: