ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง                               พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ                               เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
 ข้อมูลเทศบาล

นายแจ๊ก ธิสงค์

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.081-8816992

msgสายตรงนายก

นางสาวสรวีย์ คำฟู - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <br>โทร  083-8672227

นางสาวสรวีย์ คำฟู

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
โทร 083-8672227


informationอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล

      อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย มาตรา 50 และมาตรา 51 และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16   ดังต่อไปนี้   

      อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

     1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

     2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

     3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

     4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

     5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

     6.จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก”

     7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ

     8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

     9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

 การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

 มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

    1.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

    2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์

    3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

    4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

    5.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

    6.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

    7.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

    8.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

    9.เทศพาณิชย์

 อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้

 1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

 2.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

 3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

 4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

 5.การสาธารณูปการ

 6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

 7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

 8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว

 9.การจัดการศึกษา

 10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

 11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

 12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

 13.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

 14.การส่งเสริมการกีฬา

 15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

 16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

 17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

 18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

 19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

 20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

 21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

 22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

 23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

 24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 25.การผังเมือง

 26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

 27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ

 28.การควบคุมอาคาร

 29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดแชร์หน้านี้: