เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอ.แม่สรวย จ.เชียงราย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสรวีย์ คำฟู

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
083-8672227

นายยวน ศรีวิชัย

พนักงานขับรถยนต์
089-8541288

นายจักรพันธ์ พิลัยหล้า

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
085-0381939

นางสาวน้ำฝน ปวงโพธา

คนงาน
087-5463491

นางสาวอารีย์ ปินใจนำ

คนงาน
093-0536994

นายราชันย์ บุญของ

คนงาน
089-5540258

นายรุ่งโรจน์ ศรีสุพรรณ์

คนงาน
090-0567871

นายธีรชาติ มูลไชย

คนงาน
065-8366981