เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอ.แม่สรวย จ.เชียงราย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสรวีย์ คำฟู

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
083-8672227

-

นายยวน ศรีวิชัย

พนักงานขับรถยนต์
089-8541288

นายจักรพันธ์ พิลัยหล้า

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
085-0381939

นายราชันย์ บุญของ

คนงาน
089-5540258

นายรุ่งโรจน์ ศรีสุพรรณ์

คนงาน
090-0567871

นางสาวน้ำฝน ปวงโพธา

คนงาน
087-5463491

นางสาวอารีย์ ปินใจนำ

คนงาน
093-0536994

นายชานนท์ ชุ่มใจ

พนักงานจ้างเหมา
092-7510131

นายวรพงษ์ นกเจริญ

พนักงานจ้างเหมา
094-7387891

นายศิริวันชัย สุยะคำ

พนักงานจ้างเหมา