เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอ.แม่สรวย จ.เชียงราย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสรวีย์ คำฟู

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
083-8672227

ว่าง

นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก.)

ว่าง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)

นายยวน ศรีวิชัย

พนักงานขับรถยนต์
089-8541288

นายจักรพันธ์ พิลัยหล้า

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
085-0381939

นายราชันย์ บุญของ

คนงาน
089-5540258

นายรุ่งโรจน์ ศรีสุพรรณ์

คนงาน
090-0567871

นายธีรชาติ มูลไชย

คนงาน
065-8366981

ว่าง

คนงาน

ว่าง

คนงาน