เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอ.แม่สรวย จ.เชียงราย

กองประปา

นางดารุณี สถานเดิม

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
089-5611708

นายประดิพัทร์ ศรีสุพรรณ์

พนักงานขับรถยนต์
084-4869163