เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอ.แม่สรวย จ.เชียงราย

กองประปา

นายเอนก รู้ทำนอง

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองประปา
085-5234560

นายประดิพัทร์ ศรีสุพรรณ์

พนักงานขับรถยนต์
084-4869163