ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
เขตการปกครอง
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
งานกิจการสภา
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล (2559 - 2561)
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (2562 - 2564)
งานนิติกร
งานแผนและงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การมอบอำนาจ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรเทศบาล
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
แผนเส้นนทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
การดำเนินงานบริหารงานบุคคล ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเงินและบัญชี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งบทดลอง
งานพัฒนาชุมชน
เอกสารเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
ประกาศทั่วไป
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตืมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างหลักวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
งานเลือกตั้ง
เอกสารดาวน์โหลดงานเลือกตั้ง
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม  


       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 150 คน
สถิติเดือนนี้ 150 คน
สถิติปีนี้ 99787 คน
สถิติทั้งหมด 527910 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     

เจดีย์หลวงในดวงใจ

 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564
           กองการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2564เพื่อจัดฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษา และพัฒน... [31 พ.ค. 2564]
 
 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ครั้งแรก ประจำปี 2564
            [12 พ.ค. 2564]
 
 
 
โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
            [26 เม.ย. 2564]
 
 
 
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
            [24 เม.ย. 2564]
 
 
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
           กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ วันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธี และงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น วันพุธ ที่ 31  มีน... [31 มี.ค. 2564]
 
 
 
 
 
 
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนฯ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) [11 มี.ค. 2564] ..ดูรายละเอียดอื่นๆ..
ราคากลางโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน รายการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต แล [23 ก.พ. 2564] ..ดูรายละเอียดอื่นๆ..
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [30 ก.ย. 2563] ..ดูรายละเอียดอื่นๆ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 [23 ก.ย. 2563] ..ดูรายละเอียดอื่นๆ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 [23 ก.ย. 2563] ..ดูรายละเอียดอื่นๆ..
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [11 ก.ย. 2563] ..ดูรายละเอียดอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
หากทราบ 5 ประเด็นหลักกลุ่มนี้ คุณจะไม่พล.. โบว์ 31 ก.ค. 64 1/0
บอทคริปโต ผู้ช่วยสำหรับในการตกลงใจ สำหรั.. จูน 21 ก.ค. 64 6/0
จำหน่าย ข้องอ ข้อต่อ วาล์ว หน้าแปลน หน้า.. ทีซี 06 ก.ค. 64 2/0
5 สาเหตุ ถ้าเกิดมีการขยับเขยื้อนตัวของเร.. เจน 18 มิ.ย. 64 9/0
ทราบไหมเพราะอะไรคนสมัยใหม่ถึงได้พอใจ คลิ.. นุ่น 17 มิ.ย. 64 8/0
bitazza ทราบไหมเพราะเหตุใดนักลงทุนจำนวนม.. โบว์ 14 มิ.ย. 64 8/0
Okeygorandom https://www.google.com/ Okeygorand.. 15 พ.ค. 64 18/0
 
  
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.081-8816992
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
     
 
 
 

 
 
 
 
Copyright © 2011-2021 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com