เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอ.แม่สรวย จ.เชียงราย

กองคลัง

นางเกษฎา เสมอใจ

ผู้อำนวยการกองคลัง
089--8351686

นายจิรวัฒน์ เมืองยศ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
081-8815811

ว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)

นางสุภาพรรณ์ เดชวิลัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
098-4678824

นางศิรดา สืบวงศ์

นักวิชาการคลัง
089-9542512

ว่าง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก)

นางสาวเบญญาภา ยานะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
083-2566709

นางชวัลนุช ดวงไทย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
086-1985937

นางสาวนันทนีย์ อิ่นคำ

คนงาน
081-7067065

นายเอกมาศ จองโชติศิริกุล

คนงาน
084-7419875