เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอ.แม่สรวย จ.เชียงราย

กองคลัง

นางพรรณี อิ่นคำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
090-0539883

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางพรรณี อิ่นคำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
090-0539883

นายจิรวัฒน์ เมืองยศ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
081-8815811

นางสุภาพรรณ์ เดชวิลัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
098-4678824

นางศิรดา สืบวงค์

นักวิชาการคลัง
089-9542512

นางชวัลนุช ดวงไทย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
086-1985937

นางสาวเบญญาภา ญานะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
083-2566709

นางสาวนันทนีย์ อิ่นคำ

คนงาน
081-7067065

นายธีรชาติ มูลไชย

คนงาน
065-8366981

นายเอกมาศ จองโชติศิริกุล

คนงาน
084-7419875