เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอ.แม่สรวย จ.เชียงราย

กองช่าง

นายเอนก รู้ทำนอง

ผู้อำนวยการกองช่าง
085-5234560

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ว่าง

นายช่างโยธา

นายมนัส ขันแก้ว

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
094-2406894

นายวิทยา ไทยใหม่

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
088-6506014

นายเมธิชัย รัตนะศิลป์

พนักงานจ้างเหมา
096-6988827

นางสาวจรรยา ใจนิตย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
086-1188967

นายถาวร ชัยมงคล

พนักงานขับรถยนต์
086-1984484

นายกฤษฎา กูลณะ

คนงาน
095-1349822