เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอ.แม่สรวย จ.เชียงราย

กองช่าง

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายพิธะพร บุญยืน

นายช่างโยธา
082-3814411

นายวิทยา ไทยใหม่

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
088-6506014

นายมนัส ขันแก้ว

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
094-2406894

นางสาวจรรยา ใจนิตย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
086-1188967

นายถาวร ชัยมงคล

พนักงานขับรถยนต์
086-1984484

นายกฤษฎา กูลณะ

คนงาน
095-1349822

นายเมธิชัย รัตนะศิลป์

พนักงานจ้างเหมา
096-6988827