เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอ.แม่สรวย จ.เชียงราย

กองการศึกษา

นางสาวน้ำฝน ไชยทัศ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
082-9364649

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1

นางสุชาติ ดวงสนิท

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1

นางสุชาติ ดวงสนิท

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
089-9559509

นางสาวกาญจนา สุริยะวงศ์

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
090-0547045

นางสาวสุรีวัลย์ ไชยชมภู

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
094-7134393

นางวิไลพร สืบปัญญา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
080-7937106

นายทองดี ตามันคำ

ภารโรง
087-7109389

นางสาวศิริพร ป่วนปั่น

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
090-4709928

นางสาวอรจิรา นภัสรพี

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
086-3039385

นางสาวอรณิชา นภัสรพี

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
093-2652393

นางสาวกนิษฐา ชุ่มใจ

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
088-1413814

นางสาวธมนวรรณ ทองคำใบ

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
098-7560765

นางสาวณัฐกาญจน์ จันธิมา

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
080-2174015

นางสาวมนัชนันท์ ไชยวงค์

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
086-3274968

นายไพชยนต์ บุญเป็ง

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
063-2478277

นายพงศ์ปณต สิทธิสม

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
063-9988631

นางสาวธนัชพร ธัมมากาศ

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
088-9647328

นางฟองคำ ศรีวิชัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ
093-2576658

นางสาวน้ำฝน ไชยทัศ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
082-9364649

ว่าง

นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)

นางกฤษณา โพธิชัย

คนงาน
083-6440748

นายชานนท์ ชุ่มใจ

คนงาน
092-7510131

นายศิริวันชัย สุยะคำ

คนงาน
094-9286825

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

นางมัทธนา ศรีสุพรรณ์

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
082-0396295

นางกัญชรา แก้วนุช

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
086-1815771

นางเสาวลักษณ์ ธิสงค์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
093-3187405

นางพรทิพย์ คำมูล

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
084-4806215

นางสาวแพรวรุ้ง ชัยอินทร์

ผู้ดูแลเด็ก (จ้างเหมาบริการ)
091-8586042