เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอ.แม่สรวย จ.เชียงราย

กองการศึกษา

นางสาวน้ำฝน ไชยทัศ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
082-9364649

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1

นางสาวกาญจนา สุริยะวงศ์

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1

นางสุชาติ ดวงสนิท

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
089-9559509

นางสาวกาญจนา สุริยะวงศ์

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
090-0547045

นางสาวสุรีวัลย์ ไชยชมภู

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
094-7134393

นางส่องแสง ชัยสมบัติ

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
084-4843803

นางวิไลพร สืบปัญญา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
080-7937106

นายทองดี ตามันคำ

ภารโรง
087-7109389

นางสาววิชุดา บุญหล้า

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
061-7109713

นางสาวอรจิรา นภัสรพี

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
086-3039385

นางสาวอรณิชา นภัสรพี

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
093-2652393

นางสาวกนิษฐา ชุ่มใจ

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
088-1413814

นางสาวธมนวรรณ ทองคำใบ

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
098-7560765

นางสาวไพลิน อินทร์เพ็ญ

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
0951439795

นางสาวณัฐกาญจน์ จันธิมา

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
080-2174015

นางสาวน้ำฝน ไชยทัศ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
082-9364649

นางกฤษณา โพธิชัย

คนงาน
083-6440748

นายชานนท์ ชุ่มใจ

คนงาน
092-7510131

นายศิริวันชัย สุยะคำ

คนงาน
094-9286825

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

นางมัทธนา ศรีสุพรรณ์

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
082-0396295

นางกัญชรา แก้วนุช

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
086-1815771

นางเสาวลักษณ์ ธิสงค์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
093-3187405

นางพรทิพย์ คำมูล

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
084-4806215

นางสาวศิริพร ป่วนปั่น

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
090-4709928

นางสาวอมรา กันแก้ว

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
086-4054246

นางสาวกัน ถาเครือ

พนักงานจ้างเหมา
093-2570472