เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอ.แม่สรวย จ.เชียงราย

กองการศึกษา

นางดารุณี สถานเดิม

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
089-5611708

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1

นายเอกนรินทร์ ทิพย์อุโมงค์

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1

นายเอกนรินทร์ ทิพย์อุโมงค์

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวกาญจนา สุริยะวงค์

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
090-0547045

นางสาวสุรีวัลย์ ไชยชมภู

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
094-7134393

นางสุชาติ ดวงสนิท

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
089-9559509

นางส่องแสง ชัยสมบัติ

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
084-4843803

นางวิไลพร สืบปัญญา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
080-7937106

นายทองดี ตามันคำ

ภารโรง
087-7109389

นายดลวัฒน์ หมื่นสมบัติ

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
088-2367367

นางสาวขวัญภิรมย์ พรหมพรรณ์

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
062-2565262

นายอภิชิต ใจปั๋น

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
096-6978090

นางฟองคำ ศรีวิชัย

พนักงานจ้างเหมา
093-2576658

-ว่าง-

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)

นางกฤษณา โพธิชัย

คนงาน
083-6440748

ว่าง

คนงาน

ว่าง2

คนงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

นางมัทธนา ศรีสุพรรณ์

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
082-0396295

นางกัญชรา แก้วนุช

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
086-1815771

นางเสาวลักษณ์ ธิสงค์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
093-3187405

นางพรทิพย์ คำมูล

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
084-4806215

นางสาวศิริพร ป่วนปั่น

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
090-4709928

นางสาวอมรา กันแก้ว

ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
086-4054246

นางสาวอรณิชา สุยะพันธ์

พนักงานจ้างเหมา
080-6256076

นางสาวกัน ถาเครือ

พนักงานจ้างเหมา
093-2570472