เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอ.แม่สรวย จ.เชียงราย

สำนักปลัด

นายศิวกร ใจบุญมี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
095-6982562

ฝ่ายอำนวยการ

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายณฐาภพ ยาปัน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
098-7697945

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล ประกอบ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
089-9805474

นางสาวรุ่งกานต์ นาวา

นักจัดการทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
087-9039422

นางสาวภาณิญนุช ธิสาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
098-7503524

นายศิริ ชัยพิบูลย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
085-0418181

นายชูชาติ แรงดี

พนักงานขับรถยนต์
089-9558011

นายนนทกร สุนนท์

คนงาน
098-4854101

นางสาวจีรนันท์ บุญล้วน

คนงาน
085-2905664

นางสาวแจ่ม สาทร

พนักงานจ้างเหมา
091-5426200

นายศรีวรรณ จิตรตั้ง

พนักงานจ้างเหมา
081-1653426

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางวราภรณ์ วินัยวิริยะกุล

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
081-2877577

จ.ส.ต.ศรัญยู ขุนงาม

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
098-7481377