เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอ.แม่สรวย จ.เชียงราย

สำนักปลัด

จ่าเอกสุพรรณ โภชน์เจริญ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
053-950732

ฝ่ายอำนวยการ

จ่าเอกสุพรรณ โภชน์เจริญ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาววรันดา ไชยชมภู

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นายศิริ ชัยพิบูลย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
085-0418181

นายชูชาติ แรงดี

พนักงานขับรถยนต์
089-9558011

นางสาวรุ่งกานต์ นาวา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0879039422

-ว่าง-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)

ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพล ประกอบ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
089-9805474

นายนนทกร สุนนท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
098-4854101

นางสาวจีรนันท์ บุญล้วน

คนงาน
0852905664

นายวรพงษ์ นกเจริญ

คนงาน
094-7387891

นางสาวพรพรรณ ทองคง

พนักงานจ้างเหมา
089-3721662

นางสาวแจ่ม สาทร

พนักงานจ้างเหมา
091-5426200

นายศรีวรรณ จิตรตั้ง

พนักงานจ้างเหมา
081-1653426

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางวราภรณ์ วินัยวิริยะกุล

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
081-2877577

ว่าง

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)

จ.ส.ต.ศรัญยู ขุนงาม

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
098-7481377