ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง                               พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ                               เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
 ข้อมูลเทศบาล

นายแจ๊ก ธิสงค์

นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.081-8816992

msgสายตรงนายก

นางสาวสรวีย์ คำฟู - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <br>โทร  083-8672227

นางสาวสรวีย์ คำฟู

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
โทร 083-8672227


informationคำแถลงนโยบาย

คำแถลงนโยบาย

 คำแถลงนโยบายของ

 

นายแจ๊ก   ธิสงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลเจดีย์หลวง
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย

 

จังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

*****************************

เรียน     ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

              ตามที่ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงและนายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง ขึ้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ประกอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และกระผม นายแจ๊ก ธิสงค์ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตพื้นที่ ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง นั้น

    บัดนี้ กระผมได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงเรียบร้อยแล้ว โดยมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะเข้ามาพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน โดยเน้นการพัฒนาด้านต่าง ๆ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วน เพื่อให้มีการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และแนวทางการบริหารพื้นที่ตามแนวทางการพัฒนาสู่โลกอนาคต และการสร้างคนสร้างงานไปพร้อมกัน

               กระผมขอเรียนว่าการดำเนินนโยบายของกระผมทุกด้าน จะขึ้นอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และมีความคุ้มค่าเป็นไปตามเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอย่างแท้จริง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนและเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์ เข้าถึงปัญหาและรักษาประเพณีที่ดีงานของชุมชน รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งก้าวทันเทคโนโลยี ทั้งนี้กระผมได้กำหนดนโยบายในการบริหารเพื่อนำเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงไปสู่การเป็น “เทศบาลน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุข”  ซึ่งได้กำหนดนโยบายเพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 โดยมาตรา 48 ทศ ได้กําหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ กระผมจึงได้ขอแถลงนโยบายในการบริหารงานพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ในช่วงระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยแบ่งเป็นนโยบาย 7  ด้าน ดังต่อไปนี้ 

                    1. นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

                        1.1 จัดหาแหล่งน้ำให้ทั่วถึงและเพียงพอสำหรับอุปโภคและบริโภค และสำหรับใช้ในพื้นที่การเกษตร โดยการวางระบบท่อส่งน้ำได้เต็มศักยภาพและจัดให้มีกระบวนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามา เพื่อลดต้นทุน สร้างอาชีพทางเลือกใหม่ และมุ่งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่ใช้น้ำน้อย พร้อมส่งเสริมด้านการตลาด

                        1.2 ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรในเขตพื้นที่

                        1.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยการจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรประจำตำบล

                        1.4 ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรชุมชนแบบยั่งยืน
                        1.5 ส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตพื้นที่

                        1.6 ส่งเสริมให้ตลาดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงเป็นตลอด 15 ชั่วโมง

                        1.7 สร้างงานและสร้างรายได้ให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แรงงานของคนในพื้นที่

         2. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

             2.1 ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พึง และผู้ด้อยโอกาส ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

                        2.2 ส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง

                        2.3 จัดสวัสดิการให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตามอำนาจหน้าที่

                        2.4 ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่

                        2.5 จัดระเบียบฌาปนสถาน (สุสาน) 

                              2.6 ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสได้ประกอบอาชีพตามความถนัดอย่างเต็มศักยภาพของตน

                        2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนที่มีอยู่แล้วให้มีความเข้มแข็งและผลักดันการมีส่วนร่วมของปราชญ์ท้องถิ่น (ผู้นำพื้นฐานหมู่บ้าน)

                        2.8 สนับสนุนงบประมาณการบริหารงานแก่องค์กรชุมชน เพื่อให้เกิดศักยภาพในการพัฒนา ท้องถิ่น โรงเรียนต่างๆ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

                        2.9 ส่งเสริมให้หมู่บ้านมีแผนพัฒนาชุมชนอันเกิดจากชุมชน และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของชุมชน

            3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ                               

                        3.1 จัดให้มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบน้ำ เพื่อการเกษตรครอบคลุมพื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาล ส่งเสริมให้มีการจัดทำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากลำน้ำแม่ลาวและน้ำสาขาอื่นๆ

                        3.2 จัดหาระบบการจัดการน้ำประปาชุมชนดื่มได้ และสะอาดให้กับโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ๑ และภายในชุมชน ทั้ง ๗ ชุมชน และมีการตรวจสอบคุณภาพ และระบบการบริหารจัดการน้ำของชุมชนต่างๆ มีทิศทางพัฒนาร่วมกัน

                        3.3 จัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จัดให้มีการจัดการภูมิทัศน์ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ให้มีความสะอาดถูกสุขอนามัย

                        3.4 จัดให้มีการขุดลอกลำห้วยต่างๆ จัดทำพนังกั้นน้ำในจุดที่สุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาล และจัดให้มีการทำธนาคารน้ำ ระบบเปิดและปิด เพื่อกักเก็บน้ำป้องกันภัยแล้ง

                        3.5 จัดให้มีป้ายถนน ป้ายซอยตามถนนในเขตเทศบาล และไฟกิ่ง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในชุมชน ๗ ชุม และพื้นที่สาธารณะต่างๆ

                        3.6 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ลำเหมืองสาธารณะ ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร

                        3.7 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง และจัดให้มีการแจ้งเตือนไฟฟ้าเสียหายผ่านระบบ Applications เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  

                        3.8 จัดวางระบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับระบบประปา พร้อมกับจัดหาระบบกักเก็บน้ำให้เพียงพอ

                        3.9 เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จัดทำฝายป้องกันน้ำหลาก และระบบกักเก็บหนองน้ำและสระน้ำ เพื่อใช้ในฤดูแล้ง

                                3.10 จัดตั้งกลุ่มการใช้น้ำเพื่อการเกษตร และร่วมกันกำหนดระเบียบการบริหารจัดการน้ำในเขตเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

           4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

                         4.1 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนมีสุขภาพอนามัย แข็งแรงสมบูรณ์ได้รับสารอาหารครบทุกหมู่โดยการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมให้ครบทุกคน ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนผ่าน เทคโนโลยี การเรียนออนไลน์ และเรียนผ่าน Applications  

                                4.2 ส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน พร้อมด้วยเทคโนโลยี และสภาเด็กและเยาวชนในเทศบาลสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนการรู้สู่โลกกว้าง การสร้างงาน สร้างรายได้ และแนวทางการพัฒนาชุมชนให้แก่เยาวชนให้มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

                        4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงได้มีแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการจัดตั้งศูนย์ภาษาห้องสมุดประชาชน และศูนย์การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางการจัดสร้างการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

                        4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ให้มีการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมกิจกรรมให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่เท่าเทียมกัน มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกัน ลดอัตราการไม่เรียนของคนในชุมชน

                               4.5 ส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นการแสดงพื้นบ้าน เช่น วงดนตรีแห่พื้นเมือง วงดนตรีสากลและวงดุริยางค์ การฟ้อน การแห่ต้นเกี๊ยะ การสงฆ์น้ำพระประจำชุมชน

                              4.6 ส่งเสริมสนับสนุน สภาวัฒนธรรมตำบลให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบล

                              4.7 ส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม

                              4.8 ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาทุกศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมพุทธศาสนา ทั้ง 7 ชุมชน และส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงหลักพุทธศาสนา

         5. นโยบายด้านสาธารณสุข และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

                       5.1 การจัดการอบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชนในการป้องกันตัวเองสำหรับโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด หรือแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต

                       5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ โดยการจัดให้มีทีมกู้ชีพและรถเคลื่อนที่เร็ว เพื่อรับ - ส่งผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาล รวมไปถึงการประสานงานและจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินร่วมกับภาคีต่าง ๆ 

                       5.3 จัดตั้งศูนย์หลักประกันสุขภาพ เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจของประชาชนและกระตุ้นการรักสุขภาพ

                       5.4 ส่งเสริมให้ร้านอาหารในพื้นที่มีความสะอาด และมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันโรคระบาด

                       5.5 ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ  

                       5.6 จัดให้มีการควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ และตรวจสอบความเสี่ยงของโรค จัดทีมงานที่มีความชำนาญและวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยกรณีเกิดการระบาดของโรค

                       5.7 จัดให้มีการบริหารจัดการขยะที่ดี บ้านเมืองสะอาด มีการคัดแยกขยะจากชุมชน ปราศจากถังขยะ และสามารถลดปริมาณขยะเปียกในชุมชน สร้างคนรุ่นใหม่หัวใจรักสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือน

           6. นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

                       6.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ

                               6.2 ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่นและน้ำเสีย โดยการส่งเสริมให้ชุมชนร่วมคัดแยกขยะ จัดจุดบริการรับซื้อขยะเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน

                       6.3 ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันสร้างให้พื้นที่เทศบาลเป็นเมืองน่าอยู่

                       6.4 ส่งเสริมให้มีการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย

         7. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

                                 7.1 การบริหารงานของเทศบาลจะยึดประชาชน เป็นศูนย์กลาง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี การจัดบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ วัดผลประเมินผลได้ ประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน

                       7.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย การเมืองและประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนโดยการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านกฎหมาย การเมืองและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสวัสดิการภาครัฐที่ต้องพึ่งเรียนรู้                   

                       7.3 การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ หรือรับการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่าน E-Service ของเทศบาล และการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง   

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงที่เคารพ

              กระผมจะดำเนินนโยบายตามกรอบของกฎหมายและอำนาจหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมา
ภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจะบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายข้าราชการประจำ ฝ่ายการเมือง  ฝ่ายประชาชน ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกเขตเทศบาลฯเพื่อประโยชน์ในการดำเนินนโยบายต่อไป

                กระผมขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอันเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตำบลเจดีย์หลวงเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง ขอบคุณครับ

 

*******************************


รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 คำแถลงนโยบาย ของนายแจ๊ก ธิสงค์ 254 KB. 216


แชร์หน้านี้: