เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอ.แม่สรวย จ.เชียงราย

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวสรวีย์ คำฟู

นางสาวสรวีย์ คำฟู

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

083-8672227

นางสาวนุชจรินทร์  พงศ์สุริยา

นางสาวนุชจรินทร์ พงศ์สุริยา

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

085-7163203

นางดารุณี  สถานเดิม

นางดารุณี สถานเดิม

รองปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

095-3619953

สำนักปลัด


จ่าเอกสุพรรณ  โภชน์เจริญ

จ่าเอกสุพรรณ โภชน์เจริญ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

053-950732

ฝ่ายอำนวยการ

จ่าเอกสุพรรณ  โภชน์เจริญ

จ่าเอกสุพรรณ โภชน์เจริญ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางวราภรณ์ วินัยวิริยะกุล

นางวราภรณ์ วินัยวิริยะกุล

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


081-2877577

กองคลัง


นางเกษฎา  เสมอใจ

นางเกษฎา เสมอใจ

ผู้อำนวยการกองคลัง

089--8351686

กองช่าง


จ่าเอก สุพรรณ  โภชน์เจริญ

จ่าเอก สุพรรณ โภชน์เจริญ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

084-2222534

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

-ว่าง-

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กองการศึกษา


นางสาวน้ำฝน ไชยทัศ

นางสาวน้ำฝน ไชยทัศ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

082-9364649

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1

นางสุชาติ  ดวงสนิท

นางสุชาติ ดวงสนิท

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวสรวีย์ คำฟู

นางสาวสรวีย์ คำฟู

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

083-8672227

กองประปา


จ่าเอก สุพรรณ โภชน์เจริญ

จ่าเอก สุพรรณ โภชน์เจริญ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา

084-2222534