เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอ.แม่สรวย จ.เชียงราย

หัวหน้าส่วนราชการ

นางดารุณี สถานเดิม

นางดารุณี สถานเดิม

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

095-3619953

นางสาวนุชจรินทร์  พงศ์สุริยา

นางสาวนุชจรินทร์ พงศ์สุริยา

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

085-7163203

นางดารุณี  สถานเดิม

นางดารุณี สถานเดิม

รองปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

095-3619953

สำนักปลัด


จ่าเอกณรงค์  ม่วงจีบ

จ่าเอกณรงค์ ม่วงจีบ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

053-950732

ฝ่ายอำนวยการ

จ่าเอกสุภรรณ  โภชน์เจริญ

จ่าเอกสุภรรณ โภชน์เจริญ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางวราภรณ์ วินัยวิริยะกุล

นางวราภรณ์ วินัยวิริยะกุล

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


081-2877577

กองคลัง


นางเกษฎา  เสมอใจ

นางเกษฎา เสมอใจ

ผู้อำนวยการกองคลัง

089--8351686

ฝ่ายบริหารงานคลัง

ว่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

กองช่าง


นายเอนก  รู้ทำนอง

นายเอนก รู้ทำนอง

ผู้อำนวยการกองช่าง

085-5234560

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

-ว่าง-

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กองการศึกษา


นางดารุณี สถานเดิม

นางดารุณี สถานเดิม

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

089-5611708

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1

นางสาวกาญจนา  สุริยะวงศ์

นางสาวกาญจนา สุริยะวงศ์

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ


รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวสรวีย์ คำฟู

นางสาวสรวีย์ คำฟู

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

083-8672227

กองประปา


นายเอนก  รู้ทำนอง

นายเอนก รู้ทำนอง

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองประปา

085-5234560