เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอ.แม่สรวย จ.เชียงราย

หัวหน้าส่วนราชการ

นางดารุณี สถานเดิม

นางดารุณี สถานเดิม

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

089-5611708

-ว่าง-

-ว่าง-

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางดารุณี  สถานเดิม

นางดารุณี สถานเดิม

รองปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

สำนักปลัด


นางวราภรณ์  วินัยวิริยะกุล

นางวราภรณ์ วินัยวิริยะกุล

หัวหน้าฝ่ายป้องกัน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

081-2877577

ฝ่ายอำนวยการ

-ว่าง-

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางวราภรณ์ วินัยวิริยะกุล

นางวราภรณ์ วินัยวิริยะกุล

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


081-2877577

กองคลัง


นายอดุลย์  ยอดทองคำ

นายอดุลย์ ยอดทองคำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

064-1103725

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางพรรณี อิ่นคำ

นางพรรณี อิ่นคำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


090-0539883

กองช่าง


นายเอนก  รู้ทำนอง

นายเอนก รู้ทำนอง

ผู้อำนวยการกองช่าง

085-5234560

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

-ว่าง-

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กองการศึกษา


นางดารุณี สถานเดิม

นางดารุณี สถานเดิม

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

089-5611708

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1

นางสาวกาญจนา  สุริยะวงศ์

นางสาวกาญจนา สุริยะวงศ์

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ


รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวสรวีย์ คำฟู

นางสาวสรวีย์ คำฟู

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

083-8672227

กองประปา


นางดารุณี  สถานเดิม

นางดารุณี สถานเดิม

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา

089-5611708