เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอ.แม่สรวย จ.เชียงราย

หัวหน้าส่วนราชการ

นางดารุณี สถานเดิม

นางดารุณี สถานเดิม

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

-ว่าง-

-ว่าง-

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางดารุณี  สถานเดิม

นางดารุณี สถานเดิม

รองปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

สำนักปลัด


นายศิวกร ใจบุญมี

นายศิวกร ใจบุญมี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

095-6982562

ฝ่ายอำนวยการ

-ว่าง-

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางวราภรณ์ วินัยวิริยะกุล

นางวราภรณ์ วินัยวิริยะกุล

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


081-2877577

กองคลัง


นางพรรณี อิ่นคำ

นางพรรณี อิ่นคำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

090-0539883

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางพรรณี อิ่นคำ

นางพรรณี อิ่นคำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


090-0539883

กองช่าง


-ว่าง-

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

-ว่าง-

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางดารุณี สถานเดิม

นางดารุณี สถานเดิม

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

089-5611708

กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1

นายเอกนรินทร์ ทิพย์อุโมงค์

นายเอกนรินทร์ ทิพย์อุโมงค์

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ


รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

-ว่าง-

-ว่าง-

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวสรวีย์ คำฟู

นางสาวสรวีย์ คำฟู

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

083-8672227

-

กองประปา


-ว่าง-

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการประปา

-