Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 64 คน
สถิติวันนี้ 139 คน
สถิติเดือนนี้ 3191 คน
สถิติปีนี้ 55655 คน
สถิติทั้งหมด 200819 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

รับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน  “ด้านสาธารณภัย  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ”  ตามช่องทาง ดังนี้

1. ผู้ขอความช่วยเหลือมาด้วยตนเอง  ณ  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

2. รับเรื่องขอความช่วยเหลือทางไปรษณีย์  โดยจัดส่งมายัง  สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  ตั้งอยู่เลขที่  999 หมู่ที่ 4  ตำบลเจดีย์หลวง  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย  57180  หรือทางโทรศัพท์  หมายเลข  053-950732  หรือทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เว็บบอร์ดของเว็ปไซด์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  www.chedeeloung.go.th  หรือ  Facebook – เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง)

“เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  ยินดีให้บริการช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับประชาชนทุกท่าน
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560” 
 
 
Copyright © 2011-2018 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com