Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานอำนวยการ
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานบริหารงานบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
งานการเงินและบัญชี
งบทดลอง
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฎิบัติ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 320 คน
สถิติเดือนนี้ 7793 คน
สถิติปีนี้ 93963 คน
สถิติทั้งหมด 380896 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 

   
 
 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง <21 เม.ย. 63>

 
 

ดำเนินการตีเส้นจราจรและทางม้าลาย <21 เม.ย. 63>

ระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2563
งานป้องกันสาธารณภัยฯ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการตีเส้นจราจรและทางม้าลาย บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสันก้างปลา เพื่อชะลอความเร็วบนท้องถนน และความปลอดภัยของเด็กนักเรียน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ประชุมคณะกรรมการตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <21 เม.ย. 63>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญคณะกรรมการตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง โดยท่านนายกแจ้ก ธิสงค์ ได้มอบหมาย ท่านรองฯสุวิทย์ สืบปัญญา เป็นประธานการประชุมเพื่อการจัดการตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 หรือ COVID-19 ถึงผลการประเมินตามมาตรการฯของตลาดสดที่ผ่านมา

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ชั้น 2 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

เติมน้ำประปา บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 3 <21 เม.ย. 63>

งานประปาและงานป้องกันสาธารภัยฯ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการเติมน้ำประปา บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ดำเนินการสำรวจป้ายและทำความสะอาดป้ายจราจร <17 เม.ย. 63>

งานป้องกันสาธารณภัยฯ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการสำรวจป้ายและทำความสะอาดป้ายจราจร ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ลงพื้นที่ ส่งหนังสือประกาศจังหวัดเชียงราย <15 เม.ย. 63>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ลงพื้นที่นำหนังสือประกาศจังหวัดเชียงราย
ขยายเวลาห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในจังหวัดเชียงรายไปถึงสิ้นเดือนเมษา ให้แก่ร้านค้าที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง และขอความร่วมมือ กำนัน,ผญบ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหอกระจายข่าวหมู่บ้าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

คณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง1 ตรวจเยี่ยมเด็กนักเรียน <10 เม.ย. 63>

คณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 ได้นำแบบฝึกหัดสำหรับการเรียนออนไลน์และใบเกรดประจำปีการศึกษา 2562 มอบให้เด็กนักเรียน พร้อมนมสำหรับดื่มในช่วงปิดเทอม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ส่งนมสำหรับดื่มในช่วงปิดเทอม <10 เม.ย. 63> 
 
 
 


 
 

ดำเนินการตีเส้นจราจร <09 เม.ย. 63>

งานป้องกันสาธารณภัยฯ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการตีเส้นจราจร เพื่อชะลอความเร็วบนท้องถนน ในหมู่บ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที่ 5 ซอย 22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ดำเนินการล้างถนนตามจุดคัดกรองของแต่ละหมู่บ้าน <09 เม.ย. 63>

งานป้องกันสาธารณภัย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการล้างถนน ตามจุดคัดกรองของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อทำความสะอาดบนท้องถนน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  


 
 
 
Copyright © 2011-2020 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com