Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานอำนวยการ
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานบริหารงานบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนเส้นนทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
KM การจัดการความรู้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
งานการเงินและบัญชี
งบทดลอง
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฎิบัติ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 109 คน
สถิติเดือนนี้ 7070 คน
สถิติปีนี้ 108118 คน
สถิติทั้งหมด 395051 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 

   
 
 

ดำเนินการล้างถนนตามจุดคัดกรองของแต่ละหมู่บ้าน <09 เม.ย. 63>

งานป้องกันสาธารณภัย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการล้างถนน ตามจุดคัดกรองของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อทำความสะอาดบนท้องถนน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ดำเนินการรื้อถอนโครงเหล็กและแก้ไขหลังคาด้านหลังตลาดสด <08 เม.ย. 63>

กองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการรื้อถอนโครงเหล็กและแก้ไขหลังคาด้านหลังตลาดสดเทศบาลเจดีย์หลวง เพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดความสะอาด และสะดวกในการเข้ามาซื้อขายสินค้าที่มีคุณภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ดำเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ <08 เม.ย. 63>

งานป้องกันสาธารณภัยฯ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ซอยหลังตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ตรวจติดตามร้านอาหารสถานประกอบการในการดำเนินการโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 <08 เม.ย. 63>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตรวจติดตามร้านอาหารสถานประกอบการในการดำเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่6/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม2563 หลังจากการส่งคำสั่งให้ทุกร้านแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม2563...
วันนี้ตรวจสี่ร้าน พบว่าร้านค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากๆค่ะ..ต้องขอบคุณอย่างสูงที่ท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรค..
ร้านอาหารต้องดำเนินการดังนี้
1.คัดกรองคนเข้าร้าน
2.เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ พนักเก้าอี้ ขวดน้ำปลา ฝาปิดเครื่องปรุง ...
3.คนในร้านผู้ขายผู้ปรุงผู้เสริฟและคนซื้อต้องใส่หน้ากากอนามัย
4.จัดให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลอัลกอฮอล์ก่อนเข้าร้าน
5.จัดที่นั่งให้เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1เมตร
6.ให้ควบคุมคนในร้านและที่รอนอกร้านไม่ให้แออัด ใกล้ชิดกันน้อยกว่า 1เมตร

 
 
 
 
 
 


 
 

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) <07 เม.ย. 63>

พนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามจุดคัดกรองต่างๆ ของหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <07 เม.ย. 63>

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)  จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 27 เมษายน 2563 ณ สำนักงานปลัด ชั้น 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

จุดคัดกรอง ตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <01 เม.ย. 63>

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการตั้งจุดคัดกรอง ให้แก่แม่ค้าในตลาดสด และผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการในตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ผู้จะเข้ามาในตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ควรปฏิบัติทำตามดังนี้
1. ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
2. ต้องล้างมือก่อนเข้าตลาด
3. คนมีอาการไข้ห้ามเข้า เด็ดขาด
4. ต้องเข้าอุโมงค์พ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าตลาด ทุกครั้ง
ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ) <01 เม.ย. 63>

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)

ครูผู้ช่วยสอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 - 20 เมษายน 2563 ณ ห้องกองการศึกษา ชั้น 2 
 
 
 
 
 


 
 

จุดตรวจ คัดกรองก่อนเข้าหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <30 มี.ค. 63>

วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการปิดถนน เพื่อตั้งจุดตรวจ คัดกรอง ก่อนเข้าหมู่บ้าน ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง #ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน เข้าใจถึงความจำเป็นในการปิดถนน และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน
ตรวจวัดอุณหภูมิ จุดคัดกรอง
ล้างมือทุกครั้ง เมื่อสัมผัสสิ่งต่างๆ
เส้นทางการเข้า - ออก หมู่บ้าน มีดังนี้
1.หมู่บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 4
- เข้า - ออก ซอย 9,12 และ 13
2.หมู่บ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที่ 5
- เข้า - ออก ซอย 22
3.หมู่บ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที่ 8
- เข้า - ออก ซอย 21
4.หมู่บ้านสันธาตุ หมู่ที่ 10
- เข้า - ออก ซอย 29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

จุดคัดกรอง เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <30 มี.ค. 63>

ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ตั้งจุดคัดกรอง ให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการสถานที่ราชการ เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ขั้นตอน มีดังนี้
1.เข้า - ออก ด้านหน้าอาคารเท่านั้น
2.ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าสำนักงานทุกครั้ง
3.ต้องล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ
4.สอบถามข้อมูล
5.ตรวจวัดอุณหภูมิ จุดคัดกรอง
กรณี ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือมีไข้เกิน 37.5 องศา ให้มาติดต่อราชการวันหลัง หรือ นั่งรอนอกอาคาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่ต้องการติดต่อข้อมูล ลงมาใช้บริการนอกอาคารเท่านั้น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  


 
 
 
Copyright © 2011-2020 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com