Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานอำนวยการ
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาล (2559 - 2561)
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (2562 - 2564)
งานนิติกร
งานแผนและงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ
งานบริหารงานบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนเส้นนทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
KM การจัดการความรู้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
งานการเงินและบัญชี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบทดลอง
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งานพัฒนาชุมชน
เอกสารเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฎิบัติ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 316 คน
สถิติเดือนนี้ 8063 คน
สถิติปีนี้ 8063 คน
สถิติทั้งหมด 436186 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 

   
 
 

ดำเนินการสำรวจป้ายและทำความสะอาดป้ายจราจร <17 เม.ย. 63>

งานป้องกันสาธารณภัยฯ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการสำรวจป้ายและทำความสะอาดป้ายจราจร ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ลงพื้นที่ ส่งหนังสือประกาศจังหวัดเชียงราย <15 เม.ย. 63>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ลงพื้นที่นำหนังสือประกาศจังหวัดเชียงราย
ขยายเวลาห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในจังหวัดเชียงรายไปถึงสิ้นเดือนเมษา ให้แก่ร้านค้าที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง และขอความร่วมมือ กำนัน,ผญบ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหอกระจายข่าวหมู่บ้าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

คณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง1 ตรวจเยี่ยมเด็กนักเรียน <10 เม.ย. 63>

คณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 ได้นำแบบฝึกหัดสำหรับการเรียนออนไลน์และใบเกรดประจำปีการศึกษา 2562 มอบให้เด็กนักเรียน พร้อมนมสำหรับดื่มในช่วงปิดเทอม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ส่งนมสำหรับดื่มในช่วงปิดเทอม <10 เม.ย. 63> 
 
 
 


 
 

ดำเนินการตีเส้นจราจร <09 เม.ย. 63>

งานป้องกันสาธารณภัยฯ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการตีเส้นจราจร เพื่อชะลอความเร็วบนท้องถนน ในหมู่บ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที่ 5 ซอย 22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ดำเนินการล้างถนนตามจุดคัดกรองของแต่ละหมู่บ้าน <09 เม.ย. 63>

งานป้องกันสาธารณภัย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการล้างถนน ตามจุดคัดกรองของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อทำความสะอาดบนท้องถนน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ดำเนินการรื้อถอนโครงเหล็กและแก้ไขหลังคาด้านหลังตลาดสด <08 เม.ย. 63>

กองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการรื้อถอนโครงเหล็กและแก้ไขหลังคาด้านหลังตลาดสดเทศบาลเจดีย์หลวง เพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดความสะอาด และสะดวกในการเข้ามาซื้อขายสินค้าที่มีคุณภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ดำเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ <08 เม.ย. 63>

งานป้องกันสาธารณภัยฯ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ซอยหลังตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ตรวจติดตามร้านอาหารสถานประกอบการในการดำเนินการโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 <08 เม.ย. 63>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตรวจติดตามร้านอาหารสถานประกอบการในการดำเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่6/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม2563 หลังจากการส่งคำสั่งให้ทุกร้านแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม2563...
วันนี้ตรวจสี่ร้าน พบว่าร้านค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากๆค่ะ..ต้องขอบคุณอย่างสูงที่ท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรค..
ร้านอาหารต้องดำเนินการดังนี้
1.คัดกรองคนเข้าร้าน
2.เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ พนักเก้าอี้ ขวดน้ำปลา ฝาปิดเครื่องปรุง ...
3.คนในร้านผู้ขายผู้ปรุงผู้เสริฟและคนซื้อต้องใส่หน้ากากอนามัย
4.จัดให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลอัลกอฮอล์ก่อนเข้าร้าน
5.จัดที่นั่งให้เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1เมตร
6.ให้ควบคุมคนในร้านและที่รอนอกร้านไม่ให้แออัด ใกล้ชิดกันน้อยกว่า 1เมตร

 
 
 
 
 
 


 
 

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) <07 เม.ย. 63>

พนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามจุดคัดกรองต่างๆ ของหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  


 
 
 
Copyright © 2011-2021 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com