Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานอำนวยการ
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานบริหารงานบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
งานการเงินและบัญชี
งบทดลอง
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฎิบัติ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 326 คน
สถิติเดือนนี้ 7799 คน
สถิติปีนี้ 93969 คน
สถิติทั้งหมด 380902 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 

   
 
 

ดำเนินการขนดินรางระบายน้ำ บ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที่ 8 <09 ต.ค. 62>

งานป้องกันสาธารภัยฯ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้ดำเนินการขนดินรางระบายน้ำ บ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที่ 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ประชุมหารือโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 <09 ต.ค. 62>

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้เรียนเชิญสมาชิกสภา, ผู้นำชุมชน, ผู้อำนวยการโรงเรียน, ผู้อำนวยการ รพสต.เจดีย์หลวง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ประชุมหารือโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ชั้น 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ <30 ก.ย. 62>

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จะดำเนินการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ตำแหน่งที่รับสมัคร ครูผู้ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ตุลาคม 2562  ณ ห้องกองการศึกษา ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 6 บ้านร้องหมอหงษ์ <27 ก.ย. 62>

กองช่างประปา เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้ดำเนินการซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 6 บ้านร้องหมอหงษ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

เก็บขยะบริเวณ ถนน สาย 118 ข้างทางหลวง <26 ก.ย. 62>

งานจัดเก็บ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้ดำเนินการเก็บขยะบริเวณ ถนน สาย 118 ข้างทางหลวง

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ส่งมอลถุงผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้ว <25 ก.ย. 62>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ส่งมอบถุงผ้าเก่าที่รับบริจาค ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์หลวง
เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก ตามโครงการถุงผ้าเก่าใส่ยากลับบ้านเพื่อลดโลกร้อน 🌎♻️

สามารถบริจาคได้ที่ ณ กองสาธารณสุขฯ ขั้น 3 และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์หลวง 
 
 
 


 
 

สำรวจพื้นที่ ธนาคารน้ำ <25 ก.ย. 62>

งานป้องกันสาธารณภัยฯ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้ลงสำรวจพื้นที่ ธนาคารน้ำ แต่ละหมู่บ้าน
เพื่อจะดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ซ่อมแซมฝารางท่อระบายน้ำที่ชำรุด <24 ก.ย. 62>

งานป้องกันสาธารณภัยฯ ได้ทำการซ่อมแซมฝารางท่อระบายน้ำที่ชำรุด
ให้ใช้งานได้ตามปกติ และเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ออกตรวจกิจการผสมปูนและดูดทรายในพื้นที่ <23 ก.ย. 62>

กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับกองช่าง
ออกตรวจกิจการผสมปูนและดูดทรายในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังกิจการอันตรายในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ประชาสัมพันธ์ รับบริจาคถุงผ้าเก่าไม่ใช้แล้ว <23 ก.ย. 62>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
เชิญชวนประชาชนบริจาคถุงผ้าเก่าไม่ใช้เเล้ว
เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก ตามโครงการถุงผ้าเก่าใส่ยากลับบ้านเพื่อลดโลกร้อน 🌎♻️
สามารถบริจาคได้ที่ ณ กองสาธารณสุขฯ ขั้น 3 และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์หลวง

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  


 
 
 
Copyright © 2011-2020 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com