ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
เขตการปกครอง
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
งานกิจการสภา
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล (2559 - 2561)
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (2562 - 2564)
งานนิติกร
งานแผนและงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การมอบอำนาจ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรเทศบาล
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
แผนเส้นนทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
การดำเนินงานบริหารงานบุคคล ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเงินและบัญชี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งบทดลอง
งานพัฒนาชุมชน
เอกสารเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
ประกาศทั่วไป
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตืมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างหลักวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
งานเลือกตั้ง
เอกสารดาวน์โหลดงานเลือกตั้ง
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.081-8816992
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 176 คน
สถิติเดือนนี้ 176 คน
สถิติปีนี้ 99813 คน
สถิติทั้งหมด 527936 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 

   

สรุปการจัดซื้อการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 <06 ก.ค. 60>
เดือนเมษายน (125 KB.)
เดือนพฤษภาคม (137 KB.)
เดือนมิถุนายน (140 KB.)
โครงการเทลานเอนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 10 <16 มิ.ย. 60>
ขอให้มาเสนอราคา (498 KB.)
ราคากลาง (352 KB.)
ประมาณราคา (1.21 MB.)
ตารางปปช.01 (263 KB.)
โครงการเสริมขอบรางระบายน้ำคสล. (ทำฝาปิด) หมู่ที่ 8 ซอย 21 และซอย 19 <06 มิ.ย. 60>
ราคากลางโครงการเสริมขอบรางระบายน้ำคสล. (ทำฝาปิด) หมู่ที่ 8 ซอย 21 และซอย 19 (353 KB.)
ประมาณราคาโครงการเสริมขอบรางระบายน้ำคสล. (ทำฝาปิด) หมู่ที่ 8 ซอย 21 และซอย 19 (793 KB.)
ตารางปปช.01โครงการเสริมขอบรางระบายน้ำคสล. (ทำฝาปิด) หมู่ที่ 8 ซอย 21 และซอย 19 (247 KB.)
ขอให้มาเสนอราคา (579 KB.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล <08 พ.ค. 60>
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (266 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (495 KB.)
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล <03 พ.ค. 60>
ราคากลาง (343 KB.)
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (3.28 MB.)
ขอให้มาเสนอราคา (340 KB.)
ตารางปปช.01 (263 KB.)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 <03 เม.ย. 60>
สรุปการจัดซื้อแจัดจ้างประจเดือนมกราคม 2560 (166 KB.)
สรุปการจัดซื้อแจัดจ้างประจเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (116 KB.)
สรุปการจัดซื้อแจัดจ้างประจเดือนมีนาคม 2560 (111 KB.)
โครงการรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบฝาปิด หมู่ที่ 10 ซอย 29/2 <27 มี.ค. 60>
ราคากลาง (656 KB.)
ราคากลางโครงการรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบรางปิด หมู่ที่10 ซอย29/2 (2.53 MB.)
ตารางปปช.01 (238 KB.)
ขอให้มาเสนอราคา (571 KB.)
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านร้องหมอหงส์ไปสุสานบริเวณหัวสะพานบ้านร้องหมอหงส์ <08 มี.ค. 60>
ประกาศผู้ชนะ (37 KB.)
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 5 ซอย 22 <08 มี.ค. 60>
ประกาศผู้ชนะ (286 KB.)
โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้าร้องหมอหงส์ไปสุสานบริเวณหัวสะพานบ้านร้องหมอหงส์ <03 มี.ค. 60>
โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านร้องหมอหงส์ไปสุสานบริเวณหัวสะพานบ้านร้องหมอหงส์ (1.32 MB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านร้องหมอหงส์ไปสุสานบริเวณหัวสะพานบ้านร้องหมอหงส์ (44 KB.)
ตารางปปช.01 (174 KB.)
ขอให้มาเสนอราคา (326 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
 
Copyright © 2011-2021 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com