Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
ระเบียบ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 156 คน
สถิติเดือนนี้ 875 คน
สถิติปีนี้ 24040 คน
สถิติทั้งหมด 310973 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่3 ซอย3 <09 ก.พ. 60>
ประกาศผู้ชนะ (193 KB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบรางเปิด หมูที่5 ซอย32 <08 ก.พ. 60>
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบรางเปิด หมู่ที่5 ซอย32 (213 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบรางเปิด หมู่ที่5 ซอย32 (138 KB.)
ตารางปปช.01 (238 KB.)
ขอให้มาเสนอราคา (144 KB.)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย3 <06 ก.พ. 60>
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย3 (155 KB.)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย3 (276 KB.)
ตารางปปช.01 (237 KB.)
ขอให้มาเสนอราคา (145 KB.)
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 <04 ม.ค. 60>
สรุุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559 (92 KB.)
สรุุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (101 KB.)
สรุุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 (136 KB.)
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 <14 พ.ย. 59>
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม (47 KB.)
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม (44 KB.)
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาตม (47 KB.)
สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม (54 KB.)
งบแสดงฐานะประจำปี 2560 <25 ต.ค. 59>
งบแสดงฐานะการเงิน (49 KB.)
ข้อมูลทั่วไป (49 KB.)
งบทรัพย์สิน (51 KB.)
จ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล <20 ต.ค. 59>
จ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (155 KB.)
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 <30 ก.ย. 59>
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2560 (213 KB.)
ผด.1 (175 KB.)
ผด.2 (107 KB.)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (231 KB.)
ประาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <25 ส.ค. 59>
โคงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย2 หมู่ 3 (218 KB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดตรงข้าม รร.บ้านสันก้างปลา หมู่ 7 (217 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด วอย 2 หมู่ 3 (163 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดตรงข้าม รร.บ้านสันก้างปลา หมู่ 7 (163 KB.)
คาราง ปปช.001 (192 KB.)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 5 โครงการ <19 ส.ค. 59>
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่4 (จุดที่1) (193 KB.)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่4 (จุดที่2) (193 KB.)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 5 (192 KB.)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7 (193 KB.)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 8 (101 KB.)
ตารางปปช.001 (233 KB.)
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 4 (จุดที่1) (142 KB.)
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 4 (จุดที่2) (143 KB.)
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 5 (143 KB.)
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7 (142 KB.)
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 8 (70 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
 
Copyright © 2011-2020 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com