ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
เขตการปกครอง
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
งานกิจการสภา
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล (2559 - 2561)
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (2562 - 2564)
งานนิติกร
งานแผนและงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การมอบอำนาจ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรเทศบาล
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
แผนเส้นนทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
การดำเนินงานบริหารงานบุคคล ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเงินและบัญชี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งบทดลอง
งานพัฒนาชุมชน
เอกสารเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
ประกาศทั่วไป
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตืมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างหลักวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
งานเลือกตั้ง
เอกสารดาวน์โหลดงานเลือกตั้ง
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.081-8816992
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 181 คน
สถิติเดือนนี้ 181 คน
สถิติปีนี้ 99818 คน
สถิติทั้งหมด 527941 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 

   

ประกาศผู้บนะ โครงการจ้างออกแบบสระน้ำพร้อมอาคารประกอบ <27 ส.ค. 61>
ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างออกแบบสระว่ายน้ำพร้อมอาคารประกอบ (16 KB.)
ประกาศผู้บนะ โครงการปรับปรุงเสียงตามสายบ้านห้วยหมอเฒ่า ม. 8 <27 ส.ค. 61>
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหมู่บ้านห้วยหมอเฒ่า ม. 8 (16 KB.)
ประกาศผู้บนะ โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหมู่บ้านสันธาตุ ม. 10 <21 ส.ค. 61>
ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ม. 10 (16 KB.)
ประกาศผู้บนะ โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 22และซอย 24 <15 ส.ค. 61>
ประกาศผู้บนะ โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 22และซอย 24 (16 KB.)
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านห้วยหมอเฒ่า ม. 8 <15 ส.ค. 61>
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านห้วยหมอเฒ่า ม. 8 (71 KB.)
ตารางปปช.001 (15 KB.)
ราคากลางโครงการปรับปรุงเสียงตามสายบ้านสันธาตุ ม.10 <15 ส.ค. 61>
ราคากลางโครงการปรับปรุงเสียงตามสายบ้านสันธาตุ ม.10 (65 KB.)
ตารางปปช.001 (15 KB.)
ประกาศผู้บนะ ก่อสร้างรายงระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดหมู่ 8 ซอย 21/1 และซอย23 <02 ส.ค. 61>
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 8ซอย 21/1 และซอย 23 (16 KB.)
ราคากลางโครงการเสริมไหล่ทางผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอย 22และ ซอย 24 <26 ก.ค. 61>
ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 22 และ ซอย 24 (461 KB.)
ตาราง ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ .โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 5 ซอย 22 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจ (15 KB.)
ราคากลางโครงการวางท่อ คสล.หมู่ท่ี่ 3 ซอย 2 <26 ก.ค. 61>
ราคากลางโครงการวางท่อราะบายน้ำคสล.3 ซอย 2 (458 KB.)
ปปช. 001 พร้อมราคากลาง (14 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 3ซอย6 <26 ก.ค. 61>
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 3ซอย 6 (423 KB.)
ตารางปปช.001 (14 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
 
Copyright © 2011-2021 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com