Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานอำนวยการ
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานบริหารงานบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
งานการเงินและบัญชี
งบทดลอง
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฎิบัติ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 288 คน
สถิติเดือนนี้ 7761 คน
สถิติปีนี้ 93931 คน
สถิติทั้งหมด 380864 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 

   

ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านห้วยหมอเฒ่า ม. 5 <28 ส.ค. 61>
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านห้วยหมอเฒ่า ม. 5 (76 KB.)
ตารางปปช.001 (15 KB.)
ประกาศผู้บนะ โครงการจ้างออกแบบสระน้ำพร้อมอาคารประกอบ <27 ส.ค. 61>
ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างออกแบบสระว่ายน้ำพร้อมอาคารประกอบ (16 KB.)
ประกาศผู้บนะ โครงการปรับปรุงเสียงตามสายบ้านห้วยหมอเฒ่า ม. 8 <27 ส.ค. 61>
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหมู่บ้านห้วยหมอเฒ่า ม. 8 (16 KB.)
ประกาศผู้บนะ โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหมู่บ้านสันธาตุ ม. 10 <21 ส.ค. 61>
ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ม. 10 (16 KB.)
ประกาศผู้บนะ โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 22และซอย 24 <15 ส.ค. 61>
ประกาศผู้บนะ โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 22และซอย 24 (16 KB.)
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านห้วยหมอเฒ่า ม. 8 <15 ส.ค. 61>
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านห้วยหมอเฒ่า ม. 8 (71 KB.)
ตารางปปช.001 (15 KB.)
ราคากลางโครงการปรับปรุงเสียงตามสายบ้านสันธาตุ ม.10 <15 ส.ค. 61>
ราคากลางโครงการปรับปรุงเสียงตามสายบ้านสันธาตุ ม.10 (65 KB.)
ตารางปปช.001 (15 KB.)
ประกาศผู้บนะ ก่อสร้างรายงระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดหมู่ 8 ซอย 21/1 และซอย23 <02 ส.ค. 61>
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 8ซอย 21/1 และซอย 23 (16 KB.)
ราคากลางโครงการเสริมไหล่ทางผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอย 22และ ซอย 24 <26 ก.ค. 61>
ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 22 และ ซอย 24 (461 KB.)
ตาราง ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ .โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 5 ซอย 22 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจ (15 KB.)
ราคากลางโครงการวางท่อ คสล.หมู่ท่ี่ 3 ซอย 2 <26 ก.ค. 61>
ราคากลางโครงการวางท่อราะบายน้ำคสล.3 ซอย 2 (458 KB.)
ปปช. 001 พร้อมราคากลาง (14 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
 
Copyright © 2011-2020 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com