สภาเทศบาล

 
 
นายศรีนวล สนั่น
ประธานสภา
 
 
 
นายวงค์ทวี เป็งน้อย
รองประธานสภา
 
 
 
นายสุพจน์ ทาวรรณะ
สมาชิกสภา
 
 
 
นายวิโรจน์ กุลเทพ
สมาชิกสภา
 
 
 
นายศักดิ์ ธิสงค์
สมาชิกสภา
 
 
 
นายเจริญ ปาละปิน
สมาชิกสภา
 
 
 
นายอมรเทพ กระทง
สมาชิกสภา
 
 
 
นางมลธิรา จำดี
สมาชิกสภา
 
 
 
นายวรรณลภย์ วงค์อารินทร์
สมาชิกสภา
 
 
 
นายเอกวัฒน์ บุญทันตา
สมาชิกสภา
 
 
Copyright © 2011-2018 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com