Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานอำนวยการ
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานบริหารงานบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
งานการเงินและบัญชี
งบทดลอง
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฎิบัติ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 276 คน
สถิติเดือนนี้ 7749 คน
สถิติปีนี้ 93919 คน
สถิติทั้งหมด 380852 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 

   
 
 

สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๐ ตำบลเจดีย์หลวง <21 ส.ค. 55>

 
 

สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๗ ตำบลเจดีย์หลวง <21 ส.ค. 55>


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <13 ก.ค. 55>


ประกาศ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
                                                        ………………….
          เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๗.๐๐ ตรม. ตามแบบเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓-๒๖กรกฎาคม๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ กองคลังเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง และวันที่ ๒๗กรกฎาคม๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.    ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นอำเภอแม่สรวย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่ ณ กองคลังเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ gprocurement.go.th,chedeeloung.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๙๕๐๔๔๙ ในวันและเวลาราชการ
 
    ประกาศ ณ วันที่    ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๕

 

 

     (นาย แจ็ก ธิสงค์)
    นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง (49 KB.) 
 

โครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๑๘ <06 ก.ค. 55>


ประกาศ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๑๘
………………………………..
          เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๑๑๘ ณ เทศบาล ๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๗,๑๘,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๓๐,๓๓ปริมาณงาน หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๐๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ เทศบาลซอย ๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๗,๑๘,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๓๐,๓๓
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง และวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นอำเภอแม่สรวย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างชุดละ 1,000 .-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www. Chedeeloung.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๙๕๐๔๔๙ ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 

(นายแจ็ก           ธิสงค์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวงโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๑๘ (51 KB.) 
 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อมิเตอร์วัดน้ำเพื่อติดตั้งในประปาผิวดินหมู่ 3,4,5,6,7,8,10 <20 มี.ค. 55>
ประกาศสอบราคาจัดซื้อมิเตอร์วัดน้ำเพื่อติดตั้งในประปาผิวดินหมู่ 3,4,5,6,7,8,10 (26 KB.)
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ <17 พ.ย. 54>
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (47 KB.)
ประมูลการเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงพร้อมห้องน้ำในบริเวณตลาดสด <03 ต.ค. 54>
ประมูลการเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงพร้อมห้องน้ำในบริเวณตลาดสด (65 KB.)
ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ม.3 <09 ก.ย. 54>
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 6 หมู่ 3 ขนาดกว้าง0.40 เมตร ยาว 63.00 เมตร ลึกโดยฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง (89 KB.)
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หลังตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 58.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง (88 KB.)
จ้างเหมาโครงการกำแพงกั้นน้ำข้างอาตารเอนกประสงค์ หมู่ 10 สูง 1.50 เมตร ยาว 51 เมตร (88 KB.)
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บของกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ 4 (89 KB.)
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก หมู่ 5 (89 KB.)
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารหอประชุม หมู่ 8 (47 KB.)
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 5,8,10 <07 ก.ย. 54>
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 5,8,10 (56 KB.) 
 

สอบราคาถมดินลูกรัง ถมถนนพร้อมบริเวณที่สาธารณประโยชน์ หมู่ 7 <31 ส.ค. 54>
สอบราคาถมดินลูกรัง ถมถนนพร้อมบริเวณที่สาธารณประโยชน์ หมู่ 7 (43 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16  


 
 
 
Copyright © 2011-2020 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com