Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 153 คน
สถิติเดือนนี้ 4331 คน
สถิติปีนี้ 10079 คน
สถิติทั้งหมด 297012 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ <31 ก.ค. 56>
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ (57 KB.) 
 

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนวน 7 โครงการ <18 มิ.ย. 56>
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนวน 7 โครงการ (58 KB.) 
 

จ้างเหมายานพาหนะศึกษาดูงานรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 คัน <22 เม.ย. 56>
จ้างเหมายานพาหนะศึกษาดูงานรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 คัน (97 KB.) 
 

โครงการก่อสร้าง จำนวน 15 โครงการ <11 เม.ย. 56>
โครงการก่อสร้าง จำนวน 15 โครงการ (32 KB.) 
 

สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาคลุมพื้นที่จำหน่ายสินค้าอาคารตลาดสดเทศบาล <22 ก.พ. 56>
(49 KB.) 
 

โครงการก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ <07 ม.ค. 56>
โครงการก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ (73 KB.) 
 

สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๐ ตำบลเจดีย์หลวง <21 ส.ค. 55>

 
 

สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๗ ตำบลเจดีย์หลวง <21 ส.ค. 55>


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <13 ก.ค. 55>


ประกาศ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
                                                        ………………….
          เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๗.๐๐ ตรม. ตามแบบเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓-๒๖กรกฎาคม๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ กองคลังเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง และวันที่ ๒๗กรกฎาคม๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.    ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นอำเภอแม่สรวย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่ ณ กองคลังเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ gprocurement.go.th,chedeeloung.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๙๕๐๔๔๙ ในวันและเวลาราชการ
 
    ประกาศ ณ วันที่    ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๕

 

 

     (นาย แจ็ก ธิสงค์)
    นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง (49 KB.) 
 

โครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๑๘ <06 ก.ค. 55>


ประกาศ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๑๘
………………………………..
          เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๑๑๘ ณ เทศบาล ๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๗,๑๘,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๓๐,๓๓ปริมาณงาน หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๐๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ เทศบาลซอย ๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๗,๑๘,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๓๐,๓๓
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง และวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นอำเภอแม่สรวย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างชุดละ 1,000 .-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www. Chedeeloung.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๙๕๐๔๔๙ ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 

(นายแจ็ก           ธิสงค์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวงโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๑๘ (51 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15  


 
 
 
Copyright © 2011-2020 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com