ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
เขตการปกครอง
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
งานกิจการสภา
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล (2559 - 2561)
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (2562 - 2564)
งานนิติกร
งานแผนและงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การมอบอำนาจ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรเทศบาล
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
แผนเส้นนทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
การดำเนินงานบริหารงานบุคคล ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเงินและบัญชี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งบทดลอง
งานพัฒนาชุมชน
เอกสารเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
ประกาศทั่วไป
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตืมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างหลักวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
งานเลือกตั้ง
เอกสารดาวน์โหลดงานเลือกตั้ง
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.081-8816992
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 171 คน
สถิติเดือนนี้ 171 คน
สถิติปีนี้ 99808 คน
สถิติทั้งหมด 527931 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 

   

สอบราคาจ้างครูต่างชาติเพื่อสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 <07 ต.ค. 58>
เอกสารสอบราคา (156 KB.)
สอบราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <01 ต.ค. 58>
ราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง (192 KB.)
ตาราง ปชช. (111 KB.)
จ้างเหมาเอกชน ขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด <01 ต.ค. 58>
ประกาศจ้างเหมาเอกชน ขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด (224 KB.)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <01 ก.ย. 58>
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (180 KB.)
ราคากลาง (213 KB.)
ราคากลาง (125 KB.)
แบบปปช 001 (137 KB.)
โครงการก่อสร้างฝาปิดคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 8 <06 ส.ค. 58>
โครงการก่อสร้างฝาปิดคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 8 (177 KB.)
ราคากลาง (278 KB.)
ปปช001 (116 KB.)
สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ <08 ก.ค. 58>
สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ (200 KB.)
ราคากลาง (130 KB.)
ราคากลาง (105 KB.)
ราคากลาง (172 KB.)
ราคากลาง (277 KB.)
ราคากลาง (127 KB.)
ราคากลาง (125 KB.)
ปปช001 (153 KB.)
สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ <25 เม.ย. 58>
สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ (109 KB.)
ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ (101 KB.)
(104 KB.)
(146 KB.)
(149 KB.)
(106 KB.)
(107 KB.)
(102 KB.)
(108 KB.)
ปปช001 (165 KB.)
จ้างเหมาเอกชนขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด <11 มี.ค. 58>
เอกสารประกาศจ้างเหมาเอกชนขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด (176 KB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านสันก้างปลา หมู่ 7 <23 ม.ค. 58>
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ 7 (106 KB.)
สอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 8 โครงการ <15 ม.ค. 58>
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ 3 (193 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ 4 (234 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ 5 (231 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ 6 (162 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ 8 (178 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้าง กำแพงป้องกันตลิ่งและซ่อมแซมถนนคสล. หมู่3 (108 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ซ่อมแวมทางสาธารณประโยชน์ด้วยดินลูกรัง หมู่ 3 (124 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ 7 (109 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17  


 
 
 
Copyright © 2011-2021 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com