ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
เขตการปกครอง
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
งานกิจการสภา
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล (2559 - 2561)
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (2562 - 2564)
งานนิติกร
งานแผนและงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การมอบอำนาจ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรเทศบาล
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
แผนเส้นนทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
การดำเนินงานบริหารงานบุคคล ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเงินและบัญชี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งบทดลอง
งานพัฒนาชุมชน
เอกสารเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
ประกาศทั่วไป
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตืมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างหลักวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
งานเลือกตั้ง
เอกสารดาวน์โหลดงานเลือกตั้ง
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.081-8816992
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 160 คน
สถิติเดือนนี้ 160 คน
สถิติปีนี้ 99797 คน
สถิติทั้งหมด 527920 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 

   

ประาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <25 ส.ค. 59>
โคงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย2 หมู่ 3 (218 KB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดตรงข้าม รร.บ้านสันก้างปลา หมู่ 7 (217 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด วอย 2 หมู่ 3 (163 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดตรงข้าม รร.บ้านสันก้างปลา หมู่ 7 (163 KB.)
คาราง ปปช.001 (192 KB.)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 5 โครงการ <19 ส.ค. 59>
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่4 (จุดที่1) (193 KB.)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่4 (จุดที่2) (193 KB.)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 5 (192 KB.)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7 (193 KB.)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 8 (101 KB.)
ตารางปปช.001 (233 KB.)
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 4 (จุดที่1) (142 KB.)
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 4 (จุดที่2) (143 KB.)
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 5 (143 KB.)
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7 (142 KB.)
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 8 (70 KB.)
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ฌาปนาสถาน บ้านสันก้างปลา หมู่ 7 <03 ส.ค. 59>
ราคากลาง (133 KB.)
ตารางปปช01 (187 KB.)
โครงการก่อสร้างห้องน้ำฌาปนสถาน บ้านสันธาตุ หมู่ 10 <28 ก.ค. 59>
ราคากลาง (172 KB.)
ตารางปปช.01 (185 KB.)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 4 โครงการ <10 มี.ค. 59>
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่บ้านหนองหล่ม หมู่่ที่ 4 (จุดที่ 1) (150 KB.)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่บ้านหนองหล่ม หมู่่ที่ 4 (จุดที่ 2) (151 KB.)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่บ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที่ 5 (151 KB.)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่บ้านสันก้างปลา หมู่ที่ 7 (151 KB.)
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคราโครงการก่อสร้างประปา ม.4,5,7 <20 ม.ค. 59>
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาประปาหมู่ 4,5,7 (177 KB.)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการขนขยะมูลฝอย <14 ม.ค. 59>
ประกาศจ้างเหมาเอกชน ขนส่งขยะไปกำจัด (173 KB.)
จ้างเหมาเอกชนขนขยะไปกำจัด <28 ธ.ค. 58>
ประกาศจ้างเหมาเอกชน ขนส่งขยะไปกำจัด (171 KB.) 
 

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง จำนวน 3 โครงการ (ครั้งที่ 2) <02 ธ.ค. 58>
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง จำนวน 3 โครงการ (ครั้งที่ 2) (109 KB.)
ปปช001 (17 KB.)
ราคากลาง (82 KB.)
(561 KB.)
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง จำนวน 3 โครงการ <30 ต.ค. 58>
ราคากลาง หมู่4 (171 KB.)
ราคากลาง หมู่5 (172 KB.)
ราคากลาง หมู่ 7 (171 KB.)
ประกาศ (101 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17  


 
 
 
Copyright © 2011-2021 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com