Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานอำนวยการ
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานบริหารงานบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
งานการเงินและบัญชี
งบทดลอง
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฎิบัติ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 295 คน
สถิติเดือนนี้ 7768 คน
สถิติปีนี้ 93938 คน
สถิติทั้งหมด 380871 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 

   

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง จำนวน 3 โครงการ <30 ต.ค. 58>
ราคากลาง หมู่4 (171 KB.)
ราคากลาง หมู่5 (172 KB.)
ราคากลาง หมู่ 7 (171 KB.)
ประกาศ (101 KB.)
สอบราคาจ้างครูต่างชาติเพื่อสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 <07 ต.ค. 58>
เอกสารสอบราคา (156 KB.)
สอบราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <01 ต.ค. 58>
ราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง (192 KB.)
ตาราง ปชช. (111 KB.)
จ้างเหมาเอกชน ขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด <01 ต.ค. 58>
ประกาศจ้างเหมาเอกชน ขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด (224 KB.)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <01 ก.ย. 58>
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (180 KB.)
ราคากลาง (213 KB.)
ราคากลาง (125 KB.)
แบบปปช 001 (137 KB.)
โครงการก่อสร้างฝาปิดคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 8 <06 ส.ค. 58>
โครงการก่อสร้างฝาปิดคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 8 (177 KB.)
ราคากลาง (278 KB.)
ปปช001 (116 KB.)
สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ <08 ก.ค. 58>
สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ (200 KB.)
ราคากลาง (130 KB.)
ราคากลาง (105 KB.)
ราคากลาง (172 KB.)
ราคากลาง (277 KB.)
ราคากลาง (127 KB.)
ราคากลาง (125 KB.)
ปปช001 (153 KB.)
สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ <25 เม.ย. 58>
สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ (109 KB.)
ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ (101 KB.)
(104 KB.)
(146 KB.)
(149 KB.)
(106 KB.)
(107 KB.)
(102 KB.)
(108 KB.)
ปปช001 (165 KB.)
จ้างเหมาเอกชนขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด <11 มี.ค. 58>
เอกสารประกาศจ้างเหมาเอกชนขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด (176 KB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านสันก้างปลา หมู่ 7 <23 ม.ค. 58>
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ 7 (106 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16  


 
 
 
Copyright © 2011-2020 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com