Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 48 คน
สถิติเดือนนี้ 6260 คน
สถิติปีนี้ 43407 คน
สถิติทั้งหมด 246247 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   

โครงการก่อสร้างรางระบายรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านสันก้างปลา หมู่ 7 <23 ม.ค. 58>
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ 7 (106 KB.)
สอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 8 โครงการ <15 ม.ค. 58>
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ 3 (193 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ 4 (234 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ 5 (231 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ 6 (162 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ 8 (178 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้าง กำแพงป้องกันตลิ่งและซ่อมแซมถนนคสล. หมู่3 (108 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ซ่อมแวมทางสาธารณประโยชน์ด้วยดินลูกรัง หมู่ 3 (124 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ 7 (109 KB.)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 <23 ธ.ค. 57>
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง1 (98 KB.)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ <04 ธ.ค. 57>
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ (108 KB.) 
 

ราคากลางโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ. ศพด 2) <10 ต.ค. 57>
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (281 KB.) 
 

ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ตามแบบสมาคมสันนิบาต <10 ต.ค. 57>
ราคากลางโครงการลานกีฬาเอนกประสงค์ (250 KB.)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <10 ต.ค. 57>
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (48 KB.)
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด <08 ต.ค. 57>
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด (94 KB.)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558 <13 ก.ย. 57>
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558 (356 KB.)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558 (274 KB.)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558 (446 KB.)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558 (447 KB.)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558 (448 KB.)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558 (218 KB.)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558 (174 KB.)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558 (172 KB.)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558 (174 KB.)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558 (170 KB.)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558 (223 KB.)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558 (218 KB.)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558 (425 KB.)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558 (166 KB.)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558 (180 KB.)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558 (179 KB.)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558 (169 KB.)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558 (156 KB.)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558 (174 KB.)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558 (169 KB.)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558 (194 KB.)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2558 (156 KB.) 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานจัดจ้าง <11 ก.ย. 57> 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15  


 
 
 
Copyright © 2011-2019 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com