Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานอำนวยการ
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานบริหารงานบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนเส้นนทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
KM การจัดการความรู้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
งานการเงินและบัญชี
งบทดลอง
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฎิบัติ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 249 คน
สถิติเดือนนี้ 5403 คน
สถิติปีนี้ 106451 คน
สถิติทั้งหมด 393384 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 

   

การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 <30 ก.ย. 59>
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2560 (213 KB.)
ผด.1 (175 KB.)
ผด.2 (107 KB.)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (231 KB.)
ประาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <25 ส.ค. 59>
โคงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย2 หมู่ 3 (218 KB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดตรงข้าม รร.บ้านสันก้างปลา หมู่ 7 (217 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด วอย 2 หมู่ 3 (163 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดตรงข้าม รร.บ้านสันก้างปลา หมู่ 7 (163 KB.)
คาราง ปปช.001 (192 KB.)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 5 โครงการ <19 ส.ค. 59>
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่4 (จุดที่1) (193 KB.)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่4 (จุดที่2) (193 KB.)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 5 (192 KB.)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7 (193 KB.)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 8 (101 KB.)
ตารางปปช.001 (233 KB.)
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 4 (จุดที่1) (142 KB.)
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 4 (จุดที่2) (143 KB.)
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 5 (143 KB.)
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7 (142 KB.)
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 8 (70 KB.)
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ฌาปนาสถาน บ้านสันก้างปลา หมู่ 7 <03 ส.ค. 59>
ราคากลาง (133 KB.)
ตารางปปช01 (187 KB.)
โครงการก่อสร้างห้องน้ำฌาปนสถาน บ้านสันธาตุ หมู่ 10 <28 ก.ค. 59>
ราคากลาง (172 KB.)
ตารางปปช.01 (185 KB.)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 4 โครงการ <10 มี.ค. 59>
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่บ้านหนองหล่ม หมู่่ที่ 4 (จุดที่ 1) (150 KB.)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่บ้านหนองหล่ม หมู่่ที่ 4 (จุดที่ 2) (151 KB.)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่บ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที่ 5 (151 KB.)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่บ้านสันก้างปลา หมู่ที่ 7 (151 KB.)
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคราโครงการก่อสร้างประปา ม.4,5,7 <20 ม.ค. 59>
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาประปาหมู่ 4,5,7 (177 KB.)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการขนขยะมูลฝอย <14 ม.ค. 59>
ประกาศจ้างเหมาเอกชน ขนส่งขยะไปกำจัด (173 KB.)
จ้างเหมาเอกชนขนขยะไปกำจัด <28 ธ.ค. 58>
ประกาศจ้างเหมาเอกชน ขนส่งขยะไปกำจัด (171 KB.) 
 

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง จำนวน 3 โครงการ (ครั้งที่ 2) <02 ธ.ค. 58>
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง จำนวน 3 โครงการ (ครั้งที่ 2) (109 KB.)
ปปช001 (17 KB.)
ราคากลาง (82 KB.)
(561 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16  


 
 
 
Copyright © 2011-2020 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com