Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานอำนวยการ
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานบริหารงานบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
งานการเงินและบัญชี
งบทดลอง
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฎิบัติ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 190 คน
สถิติเดือนนี้ 6970 คน
สถิติปีนี้ 93140 คน
สถิติทั้งหมด 380073 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 

   
 
 

กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา <07 มี.ค. 55>

 
 

งบแสดงสถานะการเงิน ก.พ. 55 <29 ก.พ. 55>
งบแสดงสถานะการเงิน ก.พ. 55 (113 KB.) 
 

การแข่งขันแม่สรวยสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2555 <09 ก.พ. 55> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง เสด็จพระราชดำเนิน ณ โรงเรียนปริยัติธรรมวัดเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย <08 ก.พ. 55> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

งบแสดงสถานะการเงิน ม.ค. 55 <31 ม.ค. 55>
งบแสดงสถานะการเงิน ม.ค. 55 (110 KB.) 
 

โครงการแจกผ้าห่มกันหนาว ประจำปี 2555 <26 ม.ค. 55> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการปฏิบัติธรรมเข้ากรรมรุกขมูลประจำปี 2555 <23 ม.ค. 55> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

การชำระภาษี 2555 <01 ม.ค. 55>

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่ มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี                
-  ชำระเงินค่าภาษีภายใน 30 วันนับจากได้รับแจ้งการประเมิน
ภาษีป้าย
- ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่ มกราคม ถึง มีนาคม  ของทุกปี 
- ชำระเงินค่าภาษีภายใน 15 วันนับจากได้รับแจ้งการประเมิน
ภาษีบำรุงท้องที่
-     ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ในเดือนมกราคม  ของทุกปี

  ชำระเงิน ตั้งแต่ มกราคม  ถึง เมษายน  ของทุกปี

 
 

บัญชีตำแหน่งว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ) <01 ม.ค. 55>

บัญชีตำแหน่งว่างตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี (ตำแหน่งสายผู้ปฏิบัติงาน)
(เฉพาะปีงบฯ ๒๕๕๕)
ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๕๕

 

อำเภอ
เทศบาล
ตำแหน่งว่าง
ระดับ
หมายเหตุ
แม่สรวย
ทต.เจดีย์หลวง
สำนักปลัดเทศบาล

 

 

 

 

1.    เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร
3-5/6ว

 

 

 

2.    นิติกร
3-5/6ว

 

 

 

3.    เจ้าพนักงานทะเบียน
2-4/5

 

 

 

4.    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2-4/5

 

 

 

กองคลัง

 

 

 

 

5.    นักวิชาการเงินและบัญชี
3-5/6ว

 

 

 

6.    นักวิชาการพัสดุ
3-5/6ว

 

 

 

7.    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2-4/5

 

 

 

กองการประปา

 

 

 

 

8.    หัวหน้ากองการประปา
(นักบริหารงานประปา ระดับ 6)
6

 

 

 

กองช่าง

 

 

 

 

9.    เจ้าพนักงานธุรการ
2-4/5

 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

10. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
2-4/5

 

 

 

11. เจ้าพนักงานธุรการ
2-4/5

 

 

 

กองการศึกษา

 

 

 

 

12. นักวิชาการศึกษา
3-5/6ว

 

 

 

13. เจ้าพนักงานธุรการ
2-4/5

 

 

 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

14.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
3-5/6ว

 

 
 

งบแสดงสถานะการเงิน ธ.ค. 54 <31 ธ.ค. 54>
งบแสดงสถานะการเงิน ธ.ค. 54 (106 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53  


 
 
 
Copyright © 2011-2020 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com