ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
เขตการปกครอง
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
งานกิจการสภา
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล (2559 - 2561)
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (2562 - 2564)
งานนิติกร
งานแผนและงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
แผนเส้นนทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
การดำเนินงานบริหารงานบุคคล ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเงินและบัญชี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งบทดลอง
งานพัฒนาชุมชน
เอกสารเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตืมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างหลักวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
งานเลือกตั้ง
เอกสารดาวน์โหลดงานเลือกตั้ง
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.081-8816992
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 30 คน
สถิติวันนี้ 114 คน
สถิติเดือนนี้ 7120 คน
สถิติปีนี้ 81558 คน
สถิติทั้งหมด 509681 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 

   
 
 

ตามโครงการผ้าป่าผู้สูงอายุตำบลเจดีย์หลวง ประจำปี 2562 <22 พ.ค. 62>

ระหว่างวันที่ 14-22 พฤษภาคม 2562
เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ร่วมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุตำบลเจดีย์หลวงและกู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณ
ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป ทุพพลภาพ ด้อยโอกาส พิการ ติดเตียง ติดบ้าน ตามโครงการผ้าป่าผู้สูงอายุตำบลเจดีย์หลวง ประจำปี 2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มพัฒนาสตรี <22 พ.ค. 62>

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้ดำเนินจัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มพัฒนาสตรี เพื่อให้แม่บ้านได้ตระหนักถึงโภชนาการด้านอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ชั้น 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ประชุมคณะกรรมการลำน้ำลาว <21 พ.ค. 62>

ประชุมคณะกรรมการลำน้ำลาว
ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาถนนแอลฟาสติก หมู่ที่ 6 บ้านร้องหมอหงษ์ เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านสันก้าง

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ชั้น 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 <18 พ.ค. 62>

สมาชิกสภา คณะครูและพนักงานเทศบาล

ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

กิจกรรม รร.ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <16 พ.ค. 62>

กิจกรรม รร.ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง โดย รพ.สต.เจดีย์หลวง ให้ความรู้เรื่อง สุขภาพจิตและความสุขของผู้สูงอายุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ประชุมวางแผนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และการคัดแยกขยะในโรงเรียน <16 พ.ค. 62>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่
เข้าร่วมประชุมวางแผนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และการคัดแยกขยะในโรงเรียน

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ชั้น 2 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 <13 พ.ค. 62>

งานแผนและงบประมาณ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้ดำเนินจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาของชุมชนที่เกิดจากคนในชุมชนร่วมกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ชั้น 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

รื้อถอนศาลาเหล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง <10 พ.ค. 62>

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้รื้อถอนศาลาเหล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการ "เยาวชนใส่ใจ Social Network" <09 พ.ค. 62>

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ร่วมกับมหาลัยราชภัฎเชียงราย
ดำเนินจัดทำโครงการ "เยาวชนใส่ใจ Social Network" เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการใช้ Social Network ให้เกิดประโยชน์ และไม่ให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงเลียนแบบจาก Social Network

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ชั้น 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการการสรรหาและการเลือกสรรบุคคล <07 พ.ค. 62>

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการการสรรหาและการเลือกสรรบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ) เอกวิชาภาษาไทยและเอกวิชาพลศึกษา
ผู้มีรายชื่อตามบัญชี ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.
ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  


 
 
 
Copyright © 2011-2021 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com