Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานอำนวยการ
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานบริหารงานบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนเส้นนทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
KM การจัดการความรู้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
งานการเงินและบัญชี
งบทดลอง
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฎิบัติ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 95 คน
สถิติเดือนนี้ 7056 คน
สถิติปีนี้ 108104 คน
สถิติทั้งหมด 395037 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 

   
 
 

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 <20 มิ.ย. 62>

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ๑
ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

เก็บเศษหญ้าและดินโคลนรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยส้ม <18 มิ.ย. 62>

งานป้องกันสาธารณภัยฯ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้ดำเนินเก็บเศษหญ้าและดินโคลนรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยส้ม

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

พิธีทำบุญอาคารปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 <13 มิ.ย. 62>

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และคณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1
- ได้ทำพิธีทำบุญอาคารปฐมวัย
- ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
- ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
- มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันวิชาการ ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน <12 มิ.ย. 62> 
 


 
 

โรงงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง เข้าร่วมการแข่งขันทัษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ <07 มิ.ย. 62>

โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี2562
ผลการแข่งขัน
  - ตัวต่อเสริมทักษะ เหรียญทอง อันดับ 1
  - เดินตัวหนอน เหรียญทอง
  - วาดภาพระบายสี ปฐมวัย เหรียญทองแดง
  - วาดภาพระบายสี ป.1-3 เหรียญเงิน
  - ทายซิ เสียงอะไรเอ่ย เหรียญทอง
  - คัดลายมือ ป.1-3 เหรียญทองแดง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

กองช่าง ได้ดำเนินการซ่อมกิ่งไฟ หมู่ที่ 3,4,5,8 <06 มิ.ย. 62> 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการอาหารปลอดภัยห่วงใยผู้บริโภค <06 มิ.ย. 62>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเภสัชกรโรงพยาบาลแม่สรวยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์หลวง
ได้ออกเก็บน้ำแช่อาหารทะเลในตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงเพื่อตรวจสอบหาสารปนเปื้อนฟอร์มาลีน ตามโครงการอาหารปลอดภัยห่วงใยผู้บริโภค

ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

มอบป้ายรับรองแก่ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านการตรวจตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข <06 มิ.ย. 62>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลแม่สรวยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์หลวง
ได้ดำเนินการมอบป้ายรับรองแก่ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านการตรวจตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 <06 มิ.ย. 62>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ผลการแข่งขัน
1.การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ระดับชั้น ศูนย์เด็กเล็ก
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
2.เกมส์ทายสิเสียงอะไรเอ่ย? ระดับชั้น ศูนย์เด็กเล็ก
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

การติดตั้งตู้ไฟและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรียนอนุบาลและประถมศึกษา <05 มิ.ย. 62>

กองช่าง ดำเนินการติดตั้งตู้ไฟและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรียนอนุบาลและประถมศึกษา

ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  


 
 
 
Copyright © 2011-2020 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com