Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผน ปปช. 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 80 คน
สถิติเดือนนี้ 3516 คน
สถิติปีนี้ 44846 คน
สถิติทั้งหมด 190010 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 
 
 
นางสาวอรนลิน ลีลาภัทรเดช
ปลัดเทศบาล
 
 
นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย
รองปลัดเทศบาล
 
 
นายศิวกร ใจบุญมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
 
นางวราภรณ์ วินัยวิริยะกุล
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
 
 
นายณฐาภพ ยาปัน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
 
 
นางสาวฉัตรแก้ว พิมพ์วาปี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
 
นางสาวมานิสา บุญหล้า
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
นางนวพร จุมปูอา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 
นางสาวรุ่งกานต์ นาวา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
 
นายชูชาติ แรงดี
พนักงานขับรถยนต์
 
 
นายศิริ ชัยพิบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
นายณัฐพล กองดี
คนงานทั่วไป
 
 
นายนนทกร สุนนท์
คนงานทั่วไป
 
 
นางสาววรุณยุพา แก้วประภา
คนงานทั่วไป
 
 
นางแจ่ม สาทร
พนักงานจ้างเหมา
 
 
นายธนากร ดูยะไชย
พนักงานจ้างเหมา
 
 
นายศรีวรรณ จิตรตั้ง
พนักงานจ้างเหมา

  
 
 
Copyright © 2011-2018 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com