Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 53 คน
สถิติวันนี้ 126 คน
สถิติเดือนนี้ 3178 คน
สถิติปีนี้ 55642 คน
สถิติทั้งหมด 200806 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

ข้อมูลหลังคาเรือน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

(หลัง)

จำนวนประชากร

(คน)

รายชื่อผู้นำหมู่บ้าน

3

บ้านห้วยส้ม

330

741

นายฐิติพงศ์   จันทร์เต็ม

4

บ้านหนองหล่ม

493

1,097

นายสุขคำ   เขื่อนแก้ว

5

บ้านห้วยหมอเฒ่า

290

713

นายเสน่ห์   มูลผึ้ง

6

บ้านร้องหมอหงษ์

78

199

นายรัตน์   ชัยนันท์

7

บ้านสันก้างปลา

334

798

นายบุญมี   อรัญญิก

8

บ้านห้วยหมอเฒ่า

304

733

นายมานพ   ทะนงศรี

10

บ้านสันธาตุ

202

605

นายมงคล   กระจ่างถิ่น

รวม

2,031

4,886

 

หมายเหตุ          ข้อมูล  ณ  เดือน พฤษภาคม  2561


ข้อมูลประชากร

หมู่ที่

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

3

391

350

741

4

539

558

1,097

5

355

358

713

6

89

110

199

7

386

412

798

8

357

376

733

10

305

300

605

รวม

2,422

2,464

4,886

หมายเหตุ          ข้อมูล  ณ  เดือน พฤษภาคม  2561 
 
 
Copyright © 2011-2018 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com