Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
การปกครอง
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองคลัง
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคล
งานอำนวยการ
ข้อมูลสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
งบทดลอง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการดำเนินงาน
แผน ปปช. 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผน ปปช. ปีงบประมาณ 2560
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
ข้อมูลระบบสารสนเทศเทศบาล
แบบฟอร์มงานบุคคล
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือประชาชน
ผลการดำเนินงาน
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 23 คน
สถิติวันนี้ 33 คน
สถิติเดือนนี้ 3141 คน
สถิติปีนี้ 14854 คน
สถิติทั้งหมด 160018 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

หมู่ที่        ชื่อหมู่บ้าน      จำนวนครัวเรือน/หลัง      จำนวนประชากร (คน)     รายชื่อผู้นำหมู่บ้าน 
3             บ้านห้วยส้ม                300                                771                         นายฐิติพงษ์   จันทร์เต็ม
4             บ้านหนองหล่ม            475                             1,132                         นายสุขคำ      เขื่อนแก้ว
5             บ้านห้วยหมอเฒ่า         271                               700                          นายธงชัย      บัวนวล
6             บ้านร้องหมอหงส์           73                               204                          นายรัตน์        ชัยนันท์
7             บ้านสันก้างปลา           297                               826                          นายแดง        หมูคำดี
8             บ้านห้วยหมอเฒ่า         293                               731                          นายมานพ     ทะนงศรี
10           บ้านสันธาตุ                 190                              625                           นายสง่า        ธิสงค์ 
77           (ทะเบียนบ้านกลาง)         1                                22
                        รวม               1,900                          5,011
หมายเหตุ     ข้อมูล   ณ   เดือน   มิถุนายน  2556 
ประชากร ประชากรในเขตเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ทั้งสิ้น 5,011  คนแยกเป็น ชาย 2,487  คน
หญิง   2524   คน   
หมู่ที่                           ชาย (คน)               หญิง (คน)                    รวม (คน)
3                                   399                          372                             771
4                                   557                          575                          1,132
5                                   342                          358                             700
6                                     91                          113                             204
7                                   405                          421                             826
8                                   362                          369                             731
10                                 315                          310                             625
77                                   16                              6                              22
รวม                             2,487                      2,524                          5,011


หมายเหตุ             ข้อมูล   ณ   เดือน   มิถุนายน   2556

 
 
 
Copyright © 2011-2018 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com