ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
เขตการปกครอง
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
งานกิจการสภา
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล (2559 - 2561)
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (2562 - 2564)
งานนิติกร
งานแผนและงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
แผนเส้นนทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
การดำเนินงานบริหารงานบุคคล ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเงินและบัญชี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งบทดลอง
งานพัฒนาชุมชน
เอกสารเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตืมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างหลักวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
งานเลือกตั้ง
เอกสารดาวน์โหลดงานเลือกตั้ง
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
โทร.081-8816992
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 56 คน
สถิติเดือนนี้ 7062 คน
สถิติปีนี้ 81500 คน
สถิติทั้งหมด 509623 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 

 

 คำแถลงนโยบายของ

 

นายแจ๊ก   ธิสงค์
นายกเทศมนตรีเทศบาลเจดีย์หลวง
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย

 

จังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

*****************************

เรียน     ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

              ตามที่ เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงและนายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง ขึ้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ประกอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และกระผม นายแจ๊ก ธิสงค์ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตพื้นที่ ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง นั้น

    บัดนี้ กระผมได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงเรียบร้อยแล้ว โดยมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะเข้ามาพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน โดยเน้นการพัฒนาด้านต่าง ๆ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วน เพื่อให้มีการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และแนวทางการบริหารพื้นที่ตามแนวทางการพัฒนาสู่โลกอนาคต และการสร้างคนสร้างงานไปพร้อมกัน

               กระผมขอเรียนว่าการดำเนินนโยบายของกระผมทุกด้าน จะขึ้นอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และมีความคุ้มค่าเป็นไปตามเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอย่างแท้จริง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนและเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์ เข้าถึงปัญหาและรักษาประเพณีที่ดีงานของชุมชน รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งก้าวทันเทคโนโลยี ทั้งนี้กระผมได้กำหนดนโยบายในการบริหารเพื่อนำเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงไปสู่การเป็น “เทศบาลน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุข”  ซึ่งได้กำหนดนโยบายเพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 โดยมาตรา 48 ทศ ได้กําหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ กระผมจึงได้ขอแถลงนโยบายในการบริหารงานพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ในช่วงระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยแบ่งเป็นนโยบาย 7  ด้าน ดังต่อไปนี้ 

                    1. นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

                        1.1 จัดหาแหล่งน้ำให้ทั่วถึงและเพียงพอสำหรับอุปโภคและบริโภค และสำหรับใช้ในพื้นที่การเกษตร โดยการวางระบบท่อส่งน้ำได้เต็มศักยภาพและจัดให้มีกระบวนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามา เพื่อลดต้นทุน สร้างอาชีพทางเลือกใหม่ และมุ่งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่ใช้น้ำน้อย พร้อมส่งเสริมด้านการตลาด

                        1.2 ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรในเขตพื้นที่

                        1.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยการจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรประจำตำบล

                        1.4 ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรชุมชนแบบยั่งยืน
                        1.5
 ส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตพื้นที่

                        1.6 ส่งเสริมให้ตลาดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงเป็นตลอด 15 ชั่วโมง

                        1.7 สร้างงานและสร้างรายได้ให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แรงงานของคนในพื้นที่

         2. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

             2.1 ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พึง และผู้ด้อยโอกาส ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

                        2.2 ส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง

                        2.3 จัดสวัสดิการให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตามอำนาจหน้าที่

                        2.4 ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่

                        2.5 จัดระเบียบฌาปนสถาน (สุสาน) 

                              2.6 ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสได้ประกอบอาชีพตามความถนัดอย่างเต็มศักยภาพของตน

                        2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนที่มีอยู่แล้วให้มีความเข้มแข็งและผลักดันการมีส่วนร่วมของปราชญ์ท้องถิ่น (ผู้นำพื้นฐานหมู่บ้าน)

                        2.8 สนับสนุนงบประมาณการบริหารงานแก่องค์กรชุมชน เพื่อให้เกิดศักยภาพในการพัฒนา ท้องถิ่น โรงเรียนต่างๆ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

                        2.9 ส่งเสริมให้หมู่บ้านมีแผนพัฒนาชุมชนอันเกิดจากชุมชน และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของชุมชน

            3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ                               

                        3.1 จัดให้มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบน้ำ เพื่อการเกษตรครอบคลุมพื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาล ส่งเสริมให้มีการจัดทำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากลำน้ำแม่ลาวและน้ำสาขาอื่นๆ

                        3.2 จัดหาระบบการจัดการน้ำประปาชุมชนดื่มได้ และสะอาดให้กับโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ๑ และภายในชุมชน ทั้ง ๗ ชุมชน และมีการตรวจสอบคุณภาพ และระบบการบริหารจัดการน้ำของชุมชนต่างๆ มีทิศทางพัฒนาร่วมกัน

                        3.จัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง จัดให้มีการจัดการภูมิทัศน์ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ให้มีความสะอาดถูกสุขอนามัย

                        3.4 จัดให้มีการขุดลอกลำห้วยต่างๆ จัดทำพนังกั้นน้ำในจุดที่สุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาล และจัดให้มีการทำธนาคารน้ำ ระบบเปิดและปิด เพื่อกักเก็บน้ำป้องกันภัยแล้ง

                        3.5 จัดให้มีป้ายถนน ป้ายซอยตามถนนในเขตเทศบาล และไฟกิ่ง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในชุมชน ๗ ชุม และพื้นที่สาธารณะต่างๆ

                        3.6 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ลำเหมืองสาธารณะ ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร

                        3.7 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง และจัดให้มีการแจ้งเตือนไฟฟ้าเสียหายผ่านระบบ Applications เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  

                        3.8 จัดวางระบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับระบบประปา พร้อมกับจัดหาระบบกักเก็บน้ำให้เพียงพอ

                        3.9 เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จัดทำฝายป้องกันน้ำหลาก และระบบกักเก็บหนองน้ำและสระน้ำ เพื่อใช้ในฤดูแล้ง

                                3.10 จัดตั้งกลุ่มการใช้น้ำเพื่อการเกษตร และร่วมกันกำหนดระเบียบการบริหารจัดการน้ำในเขตเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

           4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

                         4.1 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนมีสุขภาพอนามัย แข็งแรงสมบูรณ์ได้รับสารอาหารครบทุกหมู่โดยการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมให้ครบทุกคน ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนผ่าน เทคโนโลยี การเรียนออนไลน์ และเรียนผ่าน Applications  

                                4.2 ส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน พร้อมด้วยเทคโนโลยี และสภาเด็กและเยาวชนในเทศบาลสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนการรู้สู่โลกกว้าง การสร้างงาน สร้างรายได้ และแนวทางการพัฒนาชุมชนให้แก่เยาวชนให้มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

                        4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงได้มีแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการจัดตั้งศูนย์ภาษาห้องสมุดประชาชน และศูนย์การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางการจัดสร้างการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

                        4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ให้มีการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมกิจกรรมให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่เท่าเทียมกัน มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกัน ลดอัตราการไม่เรียนของคนในชุมชน

                               4.5 ส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นการแสดงพื้นบ้าน เช่น วงดนตรีแห่พื้นเมือง วงดนตรีสากลและวงดุริยางค์ การฟ้อน การแห่ต้นเกี๊ยะ การสงฆ์น้ำพระประจำชุมชน

                              4.6 ส่งเสริมสนับสนุน สภาวัฒนธรรมตำบลให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบล

                              4.7 ส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม

                              4.8 ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาทุกศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมพุทธศาสนา ทั้ง 7 ชุมชน และส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงหลักพุทธศาสนา

         5. นโยบายด้านสาธารณสุข และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

                       5.1 การจัดการอบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชนในการป้องกันตัวเองสำหรับโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด หรือแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต

                       5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ โดยการจัดให้มีทีมกู้ชีพและรถเคลื่อนที่เร็ว เพื่อรับ - ส่งผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาล รวมไปถึงการประสานงานและจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินร่วมกับภาคีต่าง ๆ 

                       5.3 จัดตั้งศูนย์หลักประกันสุขภาพ เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจของประชาชนและกระตุ้นการรักสุขภาพ

                       5.4 ส่งเสริมให้ร้านอาหารในพื้นที่มีความสะอาด และมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันโรคระบาด

                       5.5 ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ  

                       5.6 จัดให้มีการควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ และตรวจสอบความเสี่ยงของโรค จัดทีมงานที่มีความชำนาญและวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยกรณีเกิดการระบาดของโรค

                       5.7 จัดให้มีการบริหารจัดการขยะที่ดี บ้านเมืองสะอาด มีการคัดแยกขยะจากชุมชน ปราศจากถังขยะ และสามารถลดปริมาณขยะเปียกในชุมชน สร้างคนรุ่นใหม่หัวใจรักสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือน

           6. นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

                       6.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ

                               6.2 ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่นและน้ำเสีย โดยการส่งเสริมให้ชุมชนร่วมคัดแยกขยะ จัดจุดบริการรับซื้อขยะเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน

                       6.3 ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันสร้างให้พื้นที่เทศบาลเป็นเมืองน่าอยู่

                       6.4 ส่งเสริมให้มีการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย

         7. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

                                 7.1 การบริหารงานของเทศบาลจะยึดประชาชน เป็นศูนย์กลาง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี การจัดบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ วัดผลประเมินผลได้ ประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน

                       7.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย การเมืองและประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนโดยการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านกฎหมาย การเมืองและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสวัสดิการภาครัฐที่ต้องพึ่งเรียนรู้                   

                       7.3 การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ หรือรับการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่าน E-Service ของเทศบาล และการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง   

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงที่เคารพ

              กระผมจะดำเนินนโยบายตามกรอบของกฎหมายและอำนาจหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมา
ภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจะบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายข้าราชการประจำ ฝ่ายการเมือง  ฝ่ายประชาชน ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกเขตเทศบาลฯเพื่อประโยชน์ในการดำเนินนโยบายต่อไป

                กระผมขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอันเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการของเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตำบลเจดีย์หลวงเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง ขอบคุณครับ

 

*******************************


 



คำแถลงนโยบาย (254 KB.)



 
 
 
Copyright © 2011-2021 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com