Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานอำนวยการ
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาล (2559 - 2561)
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (2562 - 2564)
งานนิติกร
งานแผนและงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ
งานบริหารงานบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนเส้นนทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
KM การจัดการความรู้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารงานบุคคล
งานการเงินและบัญชี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบทดลอง
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
งานพัฒนาชุมชน
เอกสารเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่างและโยธา
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบฟอร์มคำร้อง
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือปฎิบัติ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 300 คน
สถิติเดือนนี้ 8047 คน
สถิติปีนี้ 8047 คน
สถิติทั้งหมด 436170 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  พระธาตุเจดีย์หลวงเด่นสง่า งามล้ำค่าพระเจ้าทองคำ แหล่งเกษตรกรรมลำไยหวาน สืบสานประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ  
 
 

คำแถลงนโยบาย ของ


นายแจ๊ก    ธิสงค์
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง


แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
วันที่ ๕   เมษายน   ๒๕๕๓


คำแถลงนโยบาย
ของ
นายแจ๊ก    ธิสงค์
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
.....................................................................................


ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงที่เคารพ
              ตามที่    ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง เป็นการทั่วไป    ในวันที่    ๒๘    กุมภาพันธ์    ๒๕๕๓    และได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง    ในวันที่    ๑๘    มีนาคม    ๒๕๕๓    ซึ่งกระผม    นายแจ๊ก    ธิสงค์    ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงตำแหน่งนายก เทศมนตรีตำบล     เจดีย์หลวง    กระผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบล เจดีย์หลวงได้ให้ความไว้วางใจเลือกให้กระผมมาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบล เจดีย์หลวง    กระผมขอขอบคุณพี่น้องชาวตำบลเจดีย์หลวงทุกท่านที่ได้มีความกรุณามอบความไว้ วางใจและให้การสนับสนุนกระผมด้วยดีเสมอมา

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
               บัดนี้    กระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงเรียบร้อยแล้ว    โดยมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะเข้ามาพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง    ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ   ด้าน    โดยเน้นการพัฒนาด้านต่าง ๆ    ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนเพื่อให้มีการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนสอด คล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย              กระผมขอเรียนว่าการดำเนินนโยบายของกระผมทุกด้านจะขึ้นอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิ บาล    มีความโปร่งใส    ตรวจสอบได้    มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล    และมีความคุ้มค่าเป็นไปตามเจตนารมณ์และความต้องการของพี่น้องชาวตำบลเจดีย์ หลวงอย่างแท้จริง    โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนและเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความ เห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง


ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงที่เคารพ
               กระผมได้กำหนดนโยบายในการบริหารเพื่อนำเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงไปสู่การเป็น เทศบาลน่าอยู่    ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี    เป็นสังคมอุดมปัญญา    โดยได้กำหนดนโยบายเป็น    ๗    ด้าน    ดังต่อไปนี้ ๑. ด้านเศรษฐกิจ
               ๒. ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน
               ๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและงานบริการสาธารณะ
               ๔. ด้านการศึกษา
               ๕. ด้านสาธารณสุข
               ๖. ด้านสิ่งแวดล้อม
               ๗. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี    ศิลปวัฒนธรรม    และศาสนา


๑. ด้านเศรษฐกิจ
              ๑.๑    เร่งรัดจัดหาแหล่งน้ำให้ทั่วถึงและเพียงพอรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร    โดยการวางระบบท่อส่งน้ำใต้ผิวดิน    ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ำให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับชนิดพืช    ตลอดจนขยายระบบการกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตรให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ

              ๑.๒    ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรโดยการจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรประจำตำบล เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบาย    และวางแผนพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นระบบและมีระบบคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของ เกษตรกรและพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งการจัดตั้งตลาด กลางสินค้าการเกษตรเพื่อจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
               ๑.๓    พัฒนาภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง    และพัฒนาคุณภาพเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภาคการเกษตรโดยการส่งเสริม การรวมกลุ่มเกษตรเพื่อพัฒนาไปสู่ระบบสหกรณ์
               ๑.๔    สร้างความมั่นคงด้านอาหาร    ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ    ขยายกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาการเกษตรโดยการส่งเสริมกิจกรรมโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรชุมชนอย่างยั่งยืน
               ๑.๕     ส่งเสริมให้ตำบลเจดีย์หลวงมีแหล่งท่องเที่ยวโดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามวิถีแห่งธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่จัดทำ ขึ้นเอง
               ๑.๖    สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตำบลโดยการจัดให้มีโครงการจัดระเบียบการ จำหน่ายสินค้าในสถานที่สาธารณะมีตลาดกลางสินค้า
               ๑.๗    สนับสนุนให้เศรษฐกิจภายในตำบลเจดีย์หลวงมีความเจริญเติบโต    สร้างงานและสร้างรายได้ให้ประชาชนชาวตำบลเจดีย์หลวงโดยการส่งเสริมและสนับ สนุนการใช้แรงงานของคนในพื้นที่
               ๑.๘    กระตุ้นเศรษฐกิจภายในเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงโดยมุ่งเน้นสินค้าและผลผลิตภายในเทศบาลเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

 ๒.    ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน
               ๒.๑    ให้ความสำคัญในการคุ้มครอง    และให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยการจัดให้มีโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยาก ไร้    เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ยากไร้ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์    และตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ
              ๒.๒    ให้การคุ้มครองและส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมแก่ผู้สูง อายุ    และผู้พิการ    โดยการสนับสนุนการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการให้ได้รับความ สะดวก    รวดเร็ว    โดยระบบการโอนเงินเข้าบัญชีทุกเดือน
               ๒.๓    ให้การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวโดยการสานต่อโครงการสงเคราะห์ผู้ ประสบภัยหนาวโดยมอบเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภค
               ๒.๔    ให้บริการและอำนวยความแก่ประชาชนโดยการจัดให้มีหน่วยมวลชนสัมพันธ์    เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล    (จัดเต็นท์    โต๊ะ    เก้าอี้    เวที    เครื่องเสียง    รถนำขบวนแห่    สัญญาฯไฟจราจรแบบเคลื่อนที่   พร้อมรถกู้ภัย)
               ๒.๕    จัดระเบียบฌาปนสถาน    (ป่าสุสาน)    จัดให้มีผู้ดูแลและดำเนินพิธีการเกี่ยวกับฌาปนกิจ
               ๒.๖    ส่งเสริมให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้ประกอบอาชีพตามความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ ของตนโดยการจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสโดยร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    และส่วนราชการอื่น ๆ    ตลอดจนจัดหาตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ   ของประชาชน

 ๓.    ด้านโครงสร้างพื้นฐานและงานบริการสาธารณะ
              ๓.๑   จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนางานด้านต่าง ๆ    ของชุมชนในเขตเทศบาลให้เป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
              ๓.๒    ส่งเสริม    สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายองค์กรชุมชนที่มีอยู่แล้วให้มีความ  เข็มแข็งและผลักดันการมีส่วนร่วมของปราชญ์ท้องถิ่น    (ผู้นำพื้นฐานหมู่บ้าน)
              ๓.๓    สนับสนุนงบประมาณการบริหารงานแก่องค์กรชุมชนเพื่อให้เกิดศักยภาพในการพัฒนา ท้องถิ่น
              ๓.๔    ส่งเสริมกิจกรรมและฟื้นฟูสภาเด็กและเยาวชนในเทศบาลสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชน
              ๓.๕    ส่งเสริมให้มีเวทีสาธารณะเพื่อการแสดงความคิดเห็นของประชาชนมีส่วนร่วมในงานพัฒนา
มีทิศทางพัฒนาร่วมกัน
              ๓.๖    ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    โดยยึดหลัก    ธรรมาภิบาล    ๖    ประการ    คือ    คุณธรรม    จริยธรรม    นิติธรรม    ความโปร่งใส    ความเสมอภาคและความคุ้มค่า
              ๓.๗    สานต่อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำหลาก    โดยกาขุดลอกลำห้วยต่าง ๆ    ทำพนังกั้นน้ำในจุดที่สำคัญ
              ๓.๘    จัดให้มีป้ายถนน    ป้ายซอยตามถนนในเขตเทศบาล
              ๓.๙    จัดสร้างและรางระบายน้ำ    ลำเหมือสาธารณะเข้าสู้พื้นที่ทางการเกษตร
              ๓.๑๐    ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง
              ๓.๑๑    จัดตั้งจุดเพิ่มแรงดันน้ำประปาเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล    เจดีย์หลวง

๔.    ด้านการศึกษา
              ๔.๑    เปิดโอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีความสามารถโดยการจัดให้มีทุนการ ศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่นที่มีผลการศึกษาดีจนสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี เพื่อนำความรู้    ความสามารถโดยเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่อกลับมาพัฒนาท้องถิ่น
              ๔.๒    ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนมีสุขภาพอนามัย แข็งแรงสมบูรณ์    ได้รับสารอาหารครบทุกหมู่โดยการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมให้ครบทุก คน
              ๔.๓    ส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและต้องไม่เสียค่าใช้ จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
              ๔.๔    ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบให้สอดคล้องกับความต้องการด้านบุคลากร ของท้องถิ่นส่งเสริมศูนย์ฝึกวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
              ๔.๕    ส่งเสริมให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงได้มีแหล่งเรียนรู้ส่งเสริม นิสัยรักการอ่าน    เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการจัดตั้งศูนย์ภาษาห้องสมุดประชาชน และศูนย์การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
              ๔.๖    เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย    การเมืองและประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนโดยการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนด้านกฎหมาย    การเมืองและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๕.    ด้านสาธารณสุข
              ๕.๑    ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของรัฐ    และจัดให้มีการบริหารแก่ประชาชนโดยจัดตั้งคลินิกชุมชนเพื่อสุขภาพของประชาชน
              ๕.๒    ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลย่างทันท่วงทีในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสมอุบัติเหตุโดยการจัดให้มีทีมกู้ชีพและรถเคลื่อนที่เร็วเพื่อ รับ-ส่งผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาล
              ๕.๓    ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตเข้มแข็งโดยการจัดตั้ง ศูนย์หลักประกันสุขภาพเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจของประชาชนและ ดำเนินโครงการต่างๆ     เช่น    โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ   โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ    โครงการอบรมธรรมมะชำระจิตใจ   โครงการสุขภาพดีหาซื้อไม่ได้
              ๕.๔    ส่งเสริมและสานต่อโครงการร้านอาหารสะอาด    รสชาติอร่อย
              ๕.๕    ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ    เช่น    โครงการกินผักปลอดสารพิษ

๖.    ด้านสิ่งแวดล้อม
              ๖.๑    ป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดขากการเผาเศษวัสดุของประชาชน    โดยการจัดให้มีหน่วยบริการเก็บเศษกิ่งไม้    ใบไม้    เพื่อลดปริมาณการเผาอันก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
              ๖.๒    ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะขยะอันตราย   มลพิษทางอากาศ   กลิ่นและน้ำเสียโดยการจัดทำโครงการชุมชนร่วมแยกขยะจัดจุดบริการรับซื้อ ขยะ    เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน
              ๖.๓    สานต่อโครงการหน้าบ้าน่ามอง    เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลเป็นเมืองน่าอยู่
              ๖.๔    จัดให้มีพนักงานรักษาความสะอาดตามถนนสาธารณะที่สำคัญโดยใช้แรงงานของประชาชนในพื้นที
              ๖.๕    สร้างรายได้    ลดรายจ่ายทางการเกษตรโดยการจัดและส่งเสริมให้มีการทำปุ๋ยอินทรีย์    ปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย

๗. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี    ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
              ๗.๑    ส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นการแสดงพื้นบ้าน    เช่น    วงดนตรีแห่พื้นเมือง    วงดนตรีสากลและวงดุริยางค์
              ๗.๒    ส่งเสริมสนับสนุน    สภาวัฒนธรรมตำบลให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบล
              ๗.๓    ส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม
              ๗.๔    สานต่อและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาทุกศาสนา


ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงที่เคารพ
               กระผมจะดำเนินนโยบายตามกรอบของกฎหมายและอำนาจหน้าที่   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล    การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจะ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุได้นั้น   คงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายข้าราชการ ประจำ    ฝ่ายการเมือง    ฝ่ายประชาชน    ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ   ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกเขตเทศบาลฯเพื่อประโยชน์ในการดำเนินนโยบายต่อไป
              ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงที่เคารพ
 กระผม ขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงอันเป็นองค์กรที่มีอำนาจ หน้าที่ควบคุมการบริหารราชการของเทศบาลฯ   ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ตำบลเจดีย์หลวงเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง


ขอบคุณครับ

                                                                 (นายแจ๊ก    ธิสงค์)
                                                       นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง

                                             แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
                                                              วันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๕๓


 
 
 
Copyright © 2011-2021 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com