Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
การปกครอง
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองคลัง
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคล
งานอำนวยการ
ข้อมูลสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
งบทดลอง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการดำเนินงาน
แผน ปปช. 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผน ปปช. ปีงบประมาณ 2560
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
ข้อมูลระบบสารสนเทศเทศบาล
แบบฟอร์มงานบุคคล
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือประชาชน
ผลการดำเนินงาน
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 41 คน
สถิติวันนี้ 95 คน
สถิติเดือนนี้ 2461 คน
สถิติปีนี้ 2461 คน
สถิติทั้งหมด 147625 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 
 
 
นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
นางรพีพรรณ บุญยืน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
 
นางสาวกาญจนา สุริยะวงค์
ตำแหน่ง ครู
 
 
นางสาววันวิวา หล่ายแก้ว
ตำแหน่ง ครู
 
 
นาง ส่องเเสง ชัยสมบติ
ตำเเหน่ง ครู
 
 
นายเอกนรินทร์ ทิพย์อุโมง
ตำแหน่ง ครู
 
 
นาง มัทธนา ศรีสุพรรณฺ์
ตำเเหน่ง ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
 
 
นางกัญชรา เเก้วนุช
ตำเเหน่ง ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
 
 
นางเสาวลักษณ์ ธิสงค์
ตำเเหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็กก่อนปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
 
 
นางสาววิไลพร ขันทา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
 
นางสาวอารยา บุญของ
คนงานทั่วไป
 
 
นายเอนก ดวงพรม
นักการภารโรง

  
 
 
Copyright © 2011-2018 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com