Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 21 คน
สถิติเดือนนี้ 5365 คน
สถิติปีนี้ 5365 คน
สถิติทั้งหมด 292298 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 
 
 
นายศิวกร ใจบุญมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
นายเอกนรินทร์ ทิพย์อุโมงค์
ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1
 
 
นางรพีพรรณ สุวรรณเจริญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
 
นางสาววันวิวา หล่ายแก้ว
ครูชำนาญการ (โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1)
 
 
นางสาวกาญจนา สุริยะวงค์
ครูชำนาญการ (โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1)
 
 
นางสุชาติ ดวงสนิท
ครูชำนาญการ (โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1)
 
 
นางส่องแสง ชัยสมบัติ
ครู (โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1)
 
 
นางมัทธนา ศรีสุพรรณ์
ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง)
 
 
นางกัญชรา แก้วนุช
ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง)
 
 
นางเสาวลักษณ์ ธิสงค์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
 
 
นางพรทิพย์ คำมูล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
 
 
นางวิไลพร สืบปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1)
 
 
นายทองดี ตามันคำ
ภารโรง (โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1)
 
 
นางสาวกฤษณา ไฝคำ
คนงานทั่วไป
 
 
นางสาวกัน ถาเครือ
คนงานทั่วไป
 
 
นางฟองคำ ศรีวิชัย
คนงานทั่วไป
 
 
นางสาวหัสยา ชัยกันทะ
ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ) โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1
 
 
นายดลวัฒน์ หมื่นสมบัติ
ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ) โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1
 
 
นางสาวขวัญภิรมย์ พรหมพรรณ์
ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ) โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1
 
 
นายสุวัฒนา ดวงคำ
ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ) โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1
 
 
นายอภิชิต ใจปั๋น
ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ) โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1
 
 
นางสาวอรณิชา สุยะพันธ์
พนักงานจ้างเหมา

  
 
 
Copyright © 2011-2020 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com