Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
การปกครอง
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองคลัง
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคล
งานอำนวยการ
ข้อมูลสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
งบทดลอง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการดำเนินงาน
แผน ปปช. 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผน ปปช. ปีงบประมาณ 2560
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
ข้อมูลระบบสารสนเทศเทศบาล
แบบฟอร์มงานบุคคล
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือประชาชน
ผลการดำเนินงาน
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 32 คน
สถิติวันนี้ 43 คน
สถิติเดือนนี้ 3151 คน
สถิติปีนี้ 14864 คน
สถิติทั้งหมด 160028 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 
 
 
-
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
นางรพีพรรณ บุญยืน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
 
นางสาววันวิวา หล่ายแก้ว
ครู (โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1)
 
 
นางสาวกาญจนา สุริยะวงค์
ครู (โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1)
 
 
นางสุชาติ ดวงสนิท
ครู (โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1)
 
 
นางส่องแสง ชัยสมบัติ
ครู (โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1)
 
 
นายเอกนรินทร์ ทิพย์อุโมงค์
ครู (โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1)
 
 
นางมัทธนา ศรีสุพรรณ์
ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง)
 
 
นางกัญชรา แก้วนุช
ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง)
 
 
นางเสาวลักษณ์ ธิสงค์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
 
 
นางพรทิพย์ คำมูล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
 
 
นางวิไลพร สืบปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1)
 
 
นายทองดี ตามันคำ
ภารโรง (โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1)
 
 
นางสาวกฤษณา ไฝคำ
คนงานทั่วไป
 
 
นางสาวกัน ถาเครือ
คนงานทั่วไป
 
 
นางฟองคำ ศรีวิชัย
คนงานทั่วไป
 
 
นางสาวหัสยา ชัยกันทะ
ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ) โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1
 
 
นายดลวัฒน์ หมื่นสมบัติ
ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ) โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1
 
 
นางสาวรัตนาพร ดวงแก้ว
ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ) โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1
 
 
นางสาวขวัญภิรมย์ พรหมพรรณ์
ครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ) โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1
 
 
นางสาวอรณิชา สุยะพันธ์
พนักงานจ้างเหมา
 
 
นายอุเทน นาติ๊บ
พนักงานจ้างเหมา

  
 
 
Copyright © 2011-2018 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com